Regulamin

§1

Wstęp

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.cik.org.pl, którego właścicielem i wydawcą jest firma C.I.K. Sp. z o.o., nr KRS 0000380095

§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.cik.org.pl za pośrednictwem sieci Internet,
 • C.I.K. - oznacza firmę, o której mowa w § 1.
 • Baza Danych - oznacza zbiór danych dotyczących przedsiębiorców i instytucji, zgromadzony przez C.I.K., dostępny w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem serwisu www.cik.org.pl udostępnionego przez C.I.K.
 • Serwis - oznacza stronę internetową o adresie www.cik.org.pl, zawierającą Bazę Danych oraz funkcje umożliwiające jej przeszukiwanie.
 • Cookies - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w celu monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

§3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

 • Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu Użytkownikom informacji o księgowych, biurach rachunkowych i instytucjach publikowanych w Serwisie.

§4

Zasady korzystania z serwisu

 • C.I.K. upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują C.I.K.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością C.I.K. i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych, ponadto dane znajdujące się w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, generowania za pośrednictwem specjalnego oprogramowania zapytań, wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec Bazy Danych.
 • Prawa do treści, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują C.I.K. lub osobom trzecim, które na ich prezentację wyraziły zgodę lub nie wniosły zastrzeżeń.
 • C.I.K. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. C.I.K. w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i podmiot ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez C.I.K. naruszeń, C.I.K. zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
 • C.I.K. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 • C.I.K. nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§5

Odpowiedzialność

 • C.I.K. nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • C.I.K. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 • C.I.K. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików.

§6

Statystyki

C.I.K. zastrzega prawo do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§7

Polityka prywatności

 • C.I.K. informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Czynności związane z instalacją plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • Dostęp do danych zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator Serwisu.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać poprzez e-mail: cik@cik.org.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 • C.I.K. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§9

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Usługodawcy.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie.


Data ostatniej publikacji: 15.03.2017 r.