Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

Dla firm: Całkowity koszt zatrudnienia pracownika

 • 4.8 / 5
 • 4

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika - od czego zależy? 

Koszt zatrudnienia pracownika zależy od tego, na podstawie jakiej umowy zatrudniony jest pracownik i jak wysokie składki musi odprowadzać za niego pracodawca. W dalszej części artykułu omówione zostaną koszty zatrudnienia w oparciu o:

 • umowę o pracę,
 • umowę zlecenie,
 • umowę o dzieło.

Przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić pracownika - bez względu na rodzaj umowy czy wymiar czasowy, zobowiązany jest do opłacania następujących składek ZUS:

 • emerytalnej,
 • rentowej,
 • wypadkowej,
 • chorobowej,
 • zdrowotnej,
 • na Fundusz Pracy,
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na całkowity koszt zatrudnienia wpływa również obowiązujące minimalne wynagrodzenie. Przedsiębiorca, który nie stosuje się do zasad związanych z minimalnym wynagrodzeniem, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Całkowity koszt zatrudnienia obejmuje wszelkie środki, jakie pracodawca przeznacza na rzecz pracownika. Wydatkiem, poza wynagrodzeniem i składkami, są również dodatkowe koszty: utrzymania stanowiska pracy, odprawy pracownicze, badania lekarskie czy szkolenia.

Umowa o pracę - całkowity koszt zatrudnienia pracownika

W przypadku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, koszt uzyskania przychodu firmy stanowią zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę. Pensją brutto osoby zatrudnionej jest natomiast: wynagrodzenie netto, składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Tabela poniżej przedstawia koszty zatrudniania pracownika.

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez przedsiębiorcę

Składki pokrywane przez pracownika

Emerytalne

9,76%

9,76%

Rentowe

6,5%

1,5%

Wypadkowe

1,67%

brak

Chorobowe

brak

2,45%

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zdrowotne

brak

9%

Fundusz Pracy

2,45%

brak

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,1%

brak

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika a minimalne wynagrodzenie

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło względem roku 2020 (2600 zł brutto) i wynosi obecnie 2800 zł brutto. To oznacza podwyższenie kosztów zatrudnienia pracownika na UoP.

Dla pracownika zatrudnionego na część etatu, wynagrodzenie minimalne pomniejszane jest w sposób proporcjonalny. Minimalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na:

 • ¾ etatu wynosi 2100 zł,
 • ½ etatu wynosi 1400 zł,
 • ⅓ etatu wynosi 933,33 zł,
 • ¼ etatu wynosi 700 zł.

Przykładowe wyliczenie kosztów zatrudnienia w 2021 r. na pełen etat prezentuje tabela:

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę
   Wartość składki pokrywanej przez pracodawcę
Emerytalne 9,76% 2800 x 9,76% = 273,28 zł
Rentowe
6,50%
2800 x 6,50% = 182,00 zł
Wypadkowe 1,67%
2800 x 1,67% = 46,76 zł
Fundusz Pracy 2,45% 2800 x 2,45% = 68,60 zł
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,1% 2800 x 0,1% = 2,80 zł
Razem
  573,44 zł

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę w pełnym wymiarze godzin ponosił będzie całkowity koszt zatrudnienia w wysokości 3373,44 zł (2800 zł minimalne wynagrodzenie + 573,44 zsumowane składki).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Umowa zlecenie - całkowity koszt zatrudnienia pracownika

W związku z wysokimi całkowitymi kosztami zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, wielu pracodawców szuka oszczędności. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów zatrudnienia jest zawieranie umów cywilnoprawnych.

Koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie uzależnione są od tego, czy posiada on inne tytuły do ubezpieczenia. Jeżeli tak, to przy spełnieniu określonych kryteriów (kwoty wynagrodzenia, od jakiej opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne) pracownik ten może zostać zgłoszony jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli jednak umowa zlecenie stanowi jedynie źródło zatrudnienia danego pracownika, to kosztem jego zatrudnienia będzie dla zleceniodawcy wynagrodzenie brutto plus składki ZUS: ubezpieczenie społeczne, FP i FGŚP.

Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od składek, jakim podlega zleceniobiorca, jego wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. Na rok 2021 jej wysokość wynosi 18,30 zł brutto za godzinę.

Na preferencyjnych warunkach zatrudniani mogą być studenci do 26. roku życia, którzy zwolnieni są z opłacania za nich składek ZUS i zgłoszenia do ubezpieczeń. Student na takiej umowie nie jest objęty obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia brutto jest jednocześnie kwotą wynagrodzenia netto.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło

Jeszcze korzystniejszym dla pracodawcy rozwiązaniem jest umowa o dzieło. Przy UoD nie ma bowiem obowiązku odprowadzania żadnych składek do ZUS. Jedynym kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy jest wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. W tym przypadku konieczne jest opłacenie ubezpieczeń.

W tym miejscu należy przypomnieć o obowiązku zgłaszania umów o dzieło, szczegółowo wyjaśnionym w artykule: Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Jak wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Przedsiębiorcom planującym zatrudnienie pracowników z pomocą przychodzą specjalne kalkulatory kosztów pracodawcy. Dzięki nim możliwe jest szybkie i prawidłowe ustalenie, ile kosztuje zatrudnienie pracownika - w zakresie składek ZUS przy danym wynagrodzeniu brutto.

Eksperci artykułu: