Działalność nierejestrowana (sklep internetowy) - ustalenie miesięcznego przychodu. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Działalność nierejestrowana (sklep internetowy) - ustalenie miesięcznego przychodu. Interpretacja podatkowa

  • 4.7 / 5
  • 3

Stan faktyczny i zdarzenia przeszłe przedstawione we wniosku:

  1. Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność nierejestrowaną (sklep internetowy) od listopada 2019 r. Nie jest płatnikiem VAT. W okresie ostatnich 60 miesięcy przed założeniem sklepu Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej.
  2. W regulaminie sklepu internetowego istnieje zapis o rabatach za większe zamówienia oraz o bezpłatnej przesyłce. Dla osób wstępujących do Stowarzyszenia prowadzonego przez Wnioskodawcę rabat wynosi 40%. Dla innych osób kupujących (np. prezenty i dystrybucja) rabat wynosi 30%.
  3. Przychody miesięczne Wnioskodawcy nie przekroczyły dotychczas 50% minimalnego wynagrodzenia. Jedyna sytuacja wątpliwa dotyczy grudnia 2021 r., kiedy wpłata przekroczyła tę wartość. Jednocześnie, po odliczeniu rabatów pozostała kwota wciąż nie przekroczyła 50% minimalnego wynagrodzenia.
  4. Wnioskodawca nie wie, czy przychody przekroczą w przyszłości limit uprawniający do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jeśli tak, zarejestruje działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie wnioskodawcy:

Jak ustalić miesięczny przychód z działalności nierejestrowej - czy jest to przychód po odliczeniu rabatów?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przychodu wliczana do limitu (50% minimalnego wynagrodzenia) nie obejmuje rabatów udzielonych w danym okresie rozliczeniowym (w danym miesiącu), a więc brany jest pod uwagę realny przychód. Wówczas realny przychód w grudniu 2021 r. nie przekroczył 50% minimalnego wynagrodzenia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które przedstawił Wnioskodawca we wniosku jest zdaniem dyrektora KIS prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Zgodnie z przepisami działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W 2021 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 2800 zł.

Jeżeli przychód należny z działalności, przekroczył w danym miesiącu ustalony limit, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości. Osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek w tej sytuacji o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości. Brak zarejestrowanej działalności gospodarczej nie oznacza, że uzyskiwane dochody są zwolnione z opodatkowania.

Wnioskodawca ma wątpliwości odnośnie grudnia 2021 r. W miesiącu tym klient złożył w jego sklepie duże zamówienie za kwotę 1599 r. (przekroczony limit 50% z 2800 zł) Wnioskodawca udzielił kupującemu rabat w wysokości 40 %, zwrócił koszty przesyłki oraz zwrócił nadpłatę wynikające z przesłania tańszych produktów. Ostatecznie wpłata od klienta wynosiła 925,80 zł. Następnie inne osoby kupiły produkty i ogólnie przychód w miesiącu grudniu 2021 r. wyniósł ok. 1380 zł (limit 50% z 2800 zł nie został zatem przekroczony).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zgodnie z przepisami, przychodem należnym są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W opisanym przypadku przychód Wnioskodawcy w miesiącu grudniu 2021 r. powinien być pomniejszony o kwotę udzielonych rabatów.

Eksperci artykułu: