Działalność w zakresie konsultacji dietetycznych a zwolnienie z podatku VAT. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Działalność w zakresie konsultacji dietetycznych a zwolnienie z podatku VAT. Interpretacja podatkowa

 • 4.0 / 5
 • 4

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca planuje rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem będzie działalność dietetyczna (PKD 86.90.E) - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 2. Wnioskodawca zamierza rozpocząć świadczenie usług polegających na konsultacjach dietetycznych - stacjonarnie i online.
 3. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 4. Wnioskodawca nie jest podmiotem leczniczym (nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą).
 5. Wnioskodawca ukończył studia podyplomowe i otrzymał świadectwo ukończenia z wynikiem bardzo dobrym. Za jakiś czas Wnioskodawca ukończy również studia licencjackie na kierunku Dietetyka. Wnioskodawca nie ma pewności, czy posiadane wykształcenie kwalifikuje go do zwolnienia VAT.

Pytania Wnioskodawcy:

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę, polegające na konsultacjach dietetycznych stacjonarnie i online (dla osób borykających się z problemami zdrowotnymi oraz w celu poprawienia nawyków żywieniowych, w tym poprawę stanu zdrowia i profilaktykę zachorowań), korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielane przez niego konsultacje dietetyczne, stacjonarnie i online, będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zdaniem Wnioskodawcy istnieje kilka argumentów, które pozwalają przyjąć stanowisko, że opisane we wniosku usługi konsultacji dietetycznych on-line będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Zgodnie z ustawą o VAT zwolnieniu z opodatkowania podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 • przesłanki o charakterze przedmiotowym - dotyczącej rodzaju świadczonych usług, czyli usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz
 • przesłanki o charakterze podmiotowym - odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

W ocenie Wnioskodawcy, świadczone usługi dietetyczne będą stanowić istotny element w profilaktyce zdrowotnej obejmującej działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez wczesne ich wykrycie i leczenie, jak również w zachowaniu, przywróceniu i poprawy zdrowia co stanowi spełnienie pierwszego z warunków zwolnienia z VAT.

Dla oceny zwolnienia z podatku VAT nie jest istotne, czy konsultacje dietetyczne odbywają się stacjonarnie podczas wizyty pacjenta czy online - jedne i drugie służą temu samemu celowi, czyli profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjenta. Zatem przesłanka o charakterze przedmiotowym zostanie spełniona przez Wnioskodawcę.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zgodnie z ustawą, osobą wykonującą zawód medyczny jest osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Wykształcenie podyplomowe Wnioskodawcy oraz udział w wielu kursach o tematyce dietetycznej świadczą o posiadaniu odpowiedniego wykształcenia i wiedzy do wykonywania zawodu dietetyka.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało uznane przez Dyrektora KIS za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Zwolnienie z VAT, którego dotyczy wniosek, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Niespełnienie chociażby jednej z tych przesłanek powoduje, że zwolnienie od podatku nie znajduje zastosowania.

W przypadku Wnioskodawcy spełniona została wyłącznie przesłanka przedmiotowa. Świadczone przez niego usługi realizować będą cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia.

W przypadku Wnioskodawcy nie zostanie spełniona przesłanka podmiotowa. Nie posiada on bowiem wymaganych dla zawodu dietetyka kwalifikacji. Będzie je posiadał dopiero po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia, które rozpoczął i po uzyskaniu tytułu licencjata na kierunku dietetyka.

Zdaniem Dyrektora KIS, usługi świadczone przez Wnioskodawcę - jako osobę niewykonującą zawodu medycznego - nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 19.12.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu: