Jak rozliczyć ulgę IP BOX w rozliczeniu rocznym?

Dla firm: Jak rozliczyć ulgę IP BOX w rozliczeniu rocznym?

 • 4.6 / 5
 • 5

Ulga podatkowa IP BOX w rozliczeniu rocznym

Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI) zgodnie z preferencyjną stawką PIT może rozliczyć podatnik, który w poprzednim roku prowadził prace B+R i jednocześnie spełnił pozostałe warunki ustawowe do skorzystania z ulgi.

Jak wskazuje treść art. 30ca ust. 11 Ustawy PIT oraz art. 24d ust. 11 Ustawy CIT: podatnicy korzystający z opodatkowania są zobowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym to osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania z ulgi IP BOX (od intellectual property box), mają obowiązek stosowania w ciągu roku podatkowego ogólnych zasad opodatkowania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

W celu wykazania IP BOX w PIT konieczne jest natomiast obliczenie podatku do zapłaty, zgodnie z obowiązującą stawką preferencyjną w wysokości 5%. Różnica pomiędzy wpłaconymi w ciągu roku zaliczkami, a obliczonym podatkiem do zapłacenia, stanowi nadpłatę podatku.

Ministerstwo Finansów radzi przedsiębiorcom, by przed skorzystaniem z ulgi wystąpili oni o indywidualną interpretację podatkową.

Ewidencja do celów IP BOX

W celu wykazania prawa do zastosowania ulgi IP BOX konieczne jest właściwe prowadzenie ewidencji, obejmującej wszystkie operacje finansowe powiązane z uzyskiwaniem dochodów ze sprzedaży kwalifikowanych IP (od intellectual property).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie, jaką formę ewidencjonowania zdarzeń należy stosować. Ważne jest, aby z pomocą prowadzonej ewidencji możliwe było obliczenie dochodu z kwalifikowanego IP, czyli by móc w zeznaniu rocznym wykazać:

 • łączną sumę przychodów,
 • łączną sumę kosztów podatkowych,
 • łączną sumę dochodów (strat) w rozdzieleniu na te podlegające opodatkowaniu stawką 5%, jak i te, które nie podlegają preferencyjnym opodatkowaniu.

W przypadku osiągania dochodów z kilku praw własności intelektualnej, konieczne jest prowadzenie oddzielnej ewidencji dla każdego z nich.

Jak ustalić wysokość podatku dla twórców IP BOX?

Chcąc skorzystać z ulgi IP BOX, podatnik musi ponosić wydatki związane z kwalifikowanym IP. Wysokość dochodu, jaki będzie podlegał opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%, stanowi iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (przychód minus koszty) osiągniętego w roku podatkowym oraz wskaźnika nexus.

Wskaźnik nexus znajduje zastosowanie podczas obliczenia finalnej podstawy opodatkowania preferencyjną stawką. Wylicza się go ze wzoru:

(a + b) x 1.3 / a + b + c + d

Poszczególne litery oznaczają koszty:

a - prowadzonej bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

c - nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4,

d - nabycia przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dla wskaźnika wyższego niż 1 przyjmuje się wartość 1.

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego IP jest dochód:

 • z tytułu opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym bądź arbitrażowym.

Na jakim formularzu rozliczyć ulgę IP BOX?

Dochód z kwalifikowanych praw IP opodatkowany według stawki 5% wykazuje się na stosownych formularzach. Są nimi:

 • deklaracja PIT-36 (albo PIT-36L przy podatku liniowym) łącznie ze wszystkimi pozostałymi dochodami, oraz
 • specjalny załącznik PIT/IP.

Jak wypełnić PIT/IP?

Podatnik zobowiązany do złożenia załącznika PIT/IP składa go w jednym egzemplarzu, niezależnie od ilości kwalifikowanych IP objętych 5% stawką podatku.

W sytuacji, gdy każde z małżonków korzystało z ulgi IP BOX i stawki 5%, to bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), muszą oni złożyć odrębny załącznik PIT/IP.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wypełniając formularz należy:

 • podać dane osobowe,
 • wskazać rodzaj kwalifikowanego prawa wraz z łączną ilością kwalifikowanych IP wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych w ubiegłym roku podatkowym,
 • wykazać sumę przychodów z kwalifikowanych praw i sumę kosztów uzyskania przychodów związanych z kwalifikowanymi prawami - odliczone koszty muszą mieć bezpośredni związek z danym prawem własności intelektualnej,
 • wykazać dochód kwalifikowany, omówiony wcześniej,
 • podać wysokość dochodów z kwalifikowanych praw niepodlegających opodatkowaniu 5% stawką podatku - jeśli wskaźnik nexus jest niższy niż wartość 1, część dochodu z kwalifikowanych praw nie podlega opodatkowaniu stawką 5%,
 • wskazać podstawę opodatkowania i podatek obliczony z zastosowaniem 5% stawki - zgodnie z przedstawionym wcześniej wzorem.

We wskazaniu właściwych wartości przyda się też prowadzona ewidencja dla celów IP BOX,  zawierająca osiągnięte przychody, poniesione koszty i dochody dla poszczególnych praw własności intelektualnej. W rozliczeniu rocznym kwoty przyporządkowane poszczególnym kwalifikowanym IP należy zsumować.

Kwoty z PIT/IP należy wpisać do rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L.

Termin rozliczenia podatkowego przy IP BOX

Czas na dostarczenie PIT-36 lub PIT-26L oraz uregulowanie podatku mamy do końca kwietnia każdego roku. Zeznanie roczne można składać od 15 lutego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: