Karta podatkowa - charakterystyka, wykaz działalności, kryteria

Dla firm: Karta podatkowa - charakterystyka, wykaz działalności, kryteria

 • 4.3 / 5
 • 7

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według zasad ogólnych tj. według progresywnej skali podatkowej (17%, 32%) lub opodatkowanie według 19% stawki podatku.

Podatnicy mogą też wybrać jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 2. kartę podatkową

Karta podatkowa - charakterystyka

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Obowiązani są jednak wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono którykolwiek z tych dokumentów.

Podatek w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
 • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu;
 • w zakresie usług rozrywkowych;
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych w związku ze świadczonymi usługami;
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi;
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Karta podatkowa przysługuje wtedy, gdy podatnicy:

 • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie;
 • we wniosku zgłoszą prowadzenie jednej z działalności wymienionych wyżej;
 • przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;
 • nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionych wyżej, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie;
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o zastosowanie karty podatkowej, na dany rok podatkowy, należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o kartę podatkową składa naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności.

Kartę podatkową ustala corocznie naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji administracyjnej biorąc pod uwagę m.in przedmiot prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, a także liczbę mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: