Korekta podatku przy zmianie przeznaczenia budynku ze sprzedaży na najem w działalności gospodarczej. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Korekta podatku przy zmianie przeznaczenia budynku ze sprzedaży na najem w działalności gospodarczej. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 8

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, której przedmiotem jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, budową oraz sprzedaż nieruchomości.
 2. Jako formę opodatkowania w 2022 r. wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest czynnym podatnikiem VAT, składa deklaracje miesięczne.
 3. Budynki na sprzedaż nie są środkami trwałymi w księgach podatkowych i nie figurują w ewidencji środków trwałych. Wszystkie faktury związane z zakupami towarów i usług stanowiły podstawę odliczenia podatku naliczonego, ponieważ domy wybudowane mają być przeznaczone do opodatkowanej działalności (do sprzedaży). Firma odliczała cały podatek VAT z faktur zakupowych za towary i usługi związane z tą budową.
 4. Wnioskodawca rozważa wynajęcie niesprzedanych budynków na cele mieszkalne. Usługa wynajmu budynku mieszkalnego byłaby czynnością zwolnioną z podatku VAT, a zbycie budynku mieszkalnego czynnością opodatkowaną.
 5. Zmiana przeznaczenia budynków spowodowałaby konieczność skorygowania podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę tych budynków. Korektę należałoby dokonać w miesiącu, w którym wystąpiłaby dana zmiana. Gdyby po wynajęciu budynku na cele mieszkalne udało się później znaleźć nabywcę na ten budynek, to należałoby ponownie skorygować podatek VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytania wnioskodawcy:

 1. Czy przy zmianie przeznaczenia budynku mieszkalnego ze sprzedaży (czynność opodatkowana) na najem na cele mieszkalne (czynność zwolniona) należy dokonać korekty podatku VAT, jednorazowo w całości w miesiącu, w którym wystąpiłaby ta zmiana?
 2. Czy w przypadku znalezienia nabywcy na wynajmowany przez firmę budynek mieszkalny (niebędący środkiem trwałym w księgach ujęty jako towar) nastąpi ponowna zmiana przeznaczenia budynku z czynności zwolnionej (najem na cele mieszkalne) na czynność opodatkowaną (sprzedaż) można ponownie dokonać korekty podatku VAT?
 3. Czy wycofując budynek mieszkalny z jednoosobowej działalności gospodarczej do majątku osobistego trzeba naliczyć podatek VAT, jeżeli tak to od jakiej ceny - ceny wytworzenia? Czy trzeba zrobić korektę VAT naliczonego (VAT odliczony od faktur zakupowych), w miesiącu przekazania do majątku prywatnego, lub w miesiącu oddania na wynajem w ramach działalności gospodarczej? (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Ad.1 W przypadku zmiany przeznaczenia budynku mieszkalnego ze sprzedaży (czynność opodatkowana) na najem na cele mieszkaniowe (czynność zwolniona) należałoby dokonać korekty podatku VAT jednorazowo w miesiącu, w którym wystąpiłaby ta zmiana. Korekcie podlegałaby cała kwota podatku VAT odliczonego z faktur na budowę tego budynku.

Ad.2 W przypadku znalezienia nabywcy na wynajmowany budynek mieszkalny (niebędący środkiem trwałym w działalności, a towarem) należałoby dokonać korekty podatku VAT z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku z czynności zwolnionej z VAT (najem na cele mieszkalne) na czynność opodatkowaną (sprzedaż). Korekty należałoby dokonać jednorazowo w miesiącu zmiany przeznaczenia, korzystając z odliczenia podatku naliczonego przy zakupie z faktur na budowę tego budynku w deklaracji składanej za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Ad. 3 Wycofanie budynku z jednoosobowej działalności gospodarczej do majątku osobistego wymaga naliczenia VAT od ceny wytworzenia oraz korekty podatku VAT naliczonego, który został odliczony od faktur zakupowych, w miesiącu przekazania do majątku osobistego. Jeżeli nastąpi tylko zmiana przeznaczenia ze sprzedaży na najem na cele mieszkalne to wystąpi korekta VAT naliczonego w miesiącu oddania w najem na cele mieszkalne.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko wnioskodawcy uznane zostało przez KIS w jednej części za prawidłowe, a w pozostałej za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

W zakresie: Obowiązku dokonania korekty w przypadku zmiany przeznaczenia budynku mieszkalnego ze sprzedaży (czynność opodatkowana) na najem na cele mieszkalne (czynność zwolniona) – stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

W sytuacji opisanej we wniosku wystąpi obowiązek korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego. Korektę należało będzie dokonać w całości jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia wybudowanych budynków.

W zakresie: obowiązku ponownej korekty, w przypadku, gdy znajdzie się nabywca na wynajmowany przez firmę budynek mieszkalny (niebędący środkiem trwałym w  księgach ujęty jako towar) i nastąpi zmiana przeznaczenia budynku z  czynności zwolnionej (najem na cele mieszkalne) na czynność opodatkowaną (sprzedaż) - stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przy sprzedaży budynków skutkującej jednocześnie zmianą przeznaczenia wnioskodawca będzie miał prawo do dokonania korekty z uwzględnieniem 10-letniego okresu korekty. Korekty należy dokonać jednorazowo w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi sprzedaż. Korekcie będzie podlegała odpowiednia część podatku w zależności od tego, w którym roku w okresie korekty nastąpi sprzedaż. Chociaż wnioskodawca nie wpisał budynków do ewidencji środków trwałych, to nie spowoduje to, że budynki do takich środków trwałych nie należą.

W zakresie: Opodatkowania podatkiem VAT wycofania budynków mieszkalnych, będących towarem handlowym, z jednoosobowej działalności gospodarczej do majątku osobistego z przeznaczeniem na najem oraz obowiązku korekty VAT naliczonego i terminu dokonania tej korekty – stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Gdy wnioskodawca przeznaczy ww. budynki do wynajmu firmie w ramach czynności opodatkowanych, nie nastąpi w tym przypadku zmiana przeznaczenia ww. budynku, a tylko taka sytuacja rodzi obowiązek korekty. Budynki te zarówno przed, jak i po wycofaniu ich z obecnie prowadzonej działalności gospodarczej, będą przez wnioskodawcę wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (najem budynku dla firmy).

Jeśli wnioskodawca przeznaczy budynki na wynajem na cele mieszkaniowe (zwolnione z opodatkowania), nastąpi zmiana przeznaczenia w wykorzystaniu ww. nieruchomości. Powoduje to zmianę w zakresie prawa do odliczenia i w konsekwencji nakłada na podatnika obowiązek korekty. Należy dokonać jej w całości jednorazowo w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 20.02.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: