Możliwość posługiwania się skróconą nazwą spółki. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Możliwość posługiwania się skróconą nazwą spółki. Interpretacja podatkowa

  • 4.7 / 5
  • 3

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

  1. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski. Głównym przedmiotem działalności wnioskodawcy jest naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). Firma (nazwa) wnioskodawcy identyfikuje zakres przedmiotu działalności wnioskodawcy.
  2. Wnioskodawca nie wyklucza zintensyfikowania swojej aktywności gospodarczej na rynkach zagranicznych. Z tego powodu chciałby dokonać zmiany (modyfikacji) nazwy spółki, pod którą działa.
  3. W trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany umowy spółki. Treść umowy spółki otrzymała nowe brzmienie: „1. Spółka działa pod firmą S. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” (wcześniejsze brzmienie: „1. Spółka działa pod firmą S.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy: S.sp. z o.o. lub S.spółka z o.o. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”). Uchwała została zaprotokołowana w akcie notarialnym. Zarząd spółki nie dokonał jeszcze zgłoszenia zmiany do sądu rejestrowego. Zmiana nazwy (firmy) spółki może zostać zgłoszona do sądu rejestrowego w ciągu maksymalnie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki.
  4. Wnioskodawca nie ma możliwości ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców KRS skrótu firmy, ponieważ nie przewiduje oddzielnej rubryki na skrót firmy. Nie jest to bowiem zmiana nazwy wnioskodawcy. Nazwa (firma) jaka będzie ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS to „S. D. Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
  5. Zarząd spółki podejmie uchwałę że w obrocie spółka będzie używać skrótu firmy „S. sp. z o.o.”. Wnioskodawca zgłosi również skrót firmy „S. sp. z o.o.” do właściwego urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu VAT-R (poprzez złożenie stosownych zgłoszeń aktualizacyjnych).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy spółka może posługiwać się w obrocie gospodarczym, na fakturach oraz innych dokumentach księgowych skrótem S. sp. z o.o., zamiast oznaczeniem pełnej firmy S. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Oraz czy może przyjmować te dokumenty z wpisaną skróconą nazwą od swoich kontrahentów bez konieczności wystawiania korekty?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie wnioskodawcy będzie on mógł posługiwać się skróconą nazwą firmy. Możliwość ta wynikać będzie z umowy spółki. Zmiana umowy spółki w tym zakresie będzie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS, a spółka zgłosi ten fakt organowi podatkowemu przez złożenie odpowiedniego zgłoszenia aktualizującego (w którym zarząd wskaże nazwę skróconą). Ponadto zarząd spółki podejmie uchwałę, która będzie potwierdzać posługiwanie się w obrocie nazwą skróconą. W taki sposób dane zawarte na fakturach oraz innych dokumentach księgowych umożliwią jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy jako podatnika. To, że rejestrze przedsiębiorców KRS nie można wpisać dodatkowej informacji w postaci skrótu firmy, nie determinuje prawa do korzystania z tego skrótu firmy. Do jego stosowania uprawniają przepisy Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko wnioskodawcy uznane zostało za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Wątpliwości wnioskodawcy budzi możliwość posługiwania się w obrocie gospodarczym nazwą skróconą spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przepisy ustawy o VAT regulują kwestię dotyczącą posługiwania się w obrocie gospodarczym fakturami w tym fakturami korygującymi (notami korygujących).

W celu jednoznacznej identyfikacji podatkowej podatnik powinien posługiwać się taką nazwą, jaką wskazał w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług bądź zgłoszeniu aktualizacyjnym zmieniającym nazwę.

Konieczne jest, aby dane dotyczące podatnika podawane na fakturach (w tym fakturach korygujących i notach korygujących) były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi w tych zgłoszeniach.

Celem wystawienia faktury VAT jest przede wszystkim udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Jeżeli natomiast faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji lub po jej wystawieniu zaistniała którakolwiek przesłanka z art. 106j ust. 1 ustawy, powinna ona zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

W sytuacji wnioskodawcy nazwa skrócona umożliwiająca jednoznaczną identyfikację została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym/aktualizacyjnym dla celów podatku VAT i jest znana organowi podatkowemu. Z tego powodu posługiwanie się nazwą skróconą firmy na fakturach wystawianych przez spółkę jest prawidłowe. Wnioskodawca będzie mógł przyjmować faktury z wpisaną skróconą nazwą bez konieczności ich korygowania.

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 06.03.2023 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: