Nowe zasady poboru podatku u źródła

Dla firm: Nowe zasady poboru podatku u źródła

  • 5.0 / 5
  • 5

Podatek u źródła

Podatek u źródła (z ang. Withholding Tax, WHT) to forma podatku CIT pobieranego przy płatnościach transgranicznych. Objęte są nim niektóre usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidenda, szczegółowo określone w dalszej części artykułu.

Rozliczanie podatku u źródła - rozporządzenie

Nowe zasady poboru podatku regulują dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2421);
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2416).

Stawka podatku u źródła

Obowiązkowi poboru podatku u źródła podlegają należności wymienione w ustawach o CIT i PIT. Przepisy wskazują kategorie przychodów, z wypłatą których wiąże się konieczność poboru podatku u źródła.

Podatek u źródła, jaki pobierany jest od płatności za wybrane towary i usługi, obowiązuje w dwóch stawkach - 10% i 20% (liczone od wartości przychodów).

Planowane zmiany w przepisach

Procedura WHT refund związana jest z poborem podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości lub części podatku. Planowane zmiany wskazują, aby płatnik podatku u źródła (WHT):

  • po przekroczeniu limitu 2 mln zł wypłacanych na rzecz odbiorcy płatności kwot (z tytułu należności licencyjnych, odsetek, dywidendy, czy też niektórych usług niematerialnych - doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych),
  • dokonał poboru podatku i rozliczył go z fiskusem.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zgodnie z przepisami, dopiero po wystąpieniu przez podatnika z wnioskiem i wykazaniu, że zostały spełnione odpowiednie warunki przewidziane przepisami, będzie miał on możliwość uzyskania zwrotu naliczonej nadpłaty (tzw. mechanizm pay and refund).

Niezależnie od kwoty płatności, polski płatnik będzie mógł również zastosować zwolnienie lub preferencyjną stawkę opodatkowania - jednak tylko pod warunkiem, że dochowa przy tym należytej staranności przy weryfikacji spełnienia warunków uprawniających do zastosowania takiej preferencji. Konieczne będzie przede wszystkim złożenie stosownego oświadczenia.

Podatnik będzie też uprawniony do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia. Wydana opinia będzie obowiązywała przez 36 miesięcy.

Dodatkowe założenia reformy WHT

Dodatkowe zmiany w poborze podatku u źródła dotyczą:

  • zmiany w zakresie definicji „rzeczywistego właściciela” (beneficial owner) - wykreślenie z definicji stwierdzającej, że „właściciel rzeczywisty nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem ani innym podmiotem prawnie lub faktycznie zobowiązanym do przeniesienia całości lub części wierzytelności na inny podmiot” słów „prawnie lub faktycznie”,
  • wyłączenie z mechanizmu zwrotu podatku u źródła dywidend wypłacanych rezydentom Polski,
  • podpisywania oświadczenia przez płatnika WHT - oświadczenie zezwalające na stosowanie zwolnienia z podatku u źródła w przypadku wpłaty przekraczającej 2 mln zł (w przypadku zastosowania przez spółkę mechanizmu poboru podatku u źródła samodzielnie), będzie mogło być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (podpis wszystkich członków zarządu nie będzie wymagany),

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przepisy podatku u źródła pozostające w mocy

Należy przy tym zaznaczyć, że przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła. Wciąż obowiązują przepisy, które zobowiązują podatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki podatku u źródła oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego na podstawie rozszerzonej definicji.

Kolejne odroczenie przepisów w zakresie WHT

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie, które odracza wprowadzenie przepisów dotyczących nowego mechanizmu poboru podatku u źródła w CIT do 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów wskazuje, że mechanizm poboru podatku u źródła zacznie w całości obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Kolejne odroczenia dotyczące wejścia w życie nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT) podyktowane były przedłużającym się stanem pandemii koronawirusa i związanym z tym ograniczeniem obowiązków dla przedsiębiorców.

Eksperci artykułu: