Obowiązki podatkowe płatnika z tytułu dofinansowania wycieczki integracyjnej. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Obowiązki podatkowe płatnika z tytułu dofinansowania wycieczki integracyjnej. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 2

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca, który zatrudnia pracowników, jest z tego tytułu płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń oraz innych świadczeń.
 2. Wnioskodawca planuje organizację 4-dniowej wycieczki integracyjno-wypoczynkowej (dla 80 osób).
 3. Wycieczka ta ma na celu: poprawę atmosfery w pracy, wzajemne osobiste poznanie się pracowników, zmotywowanie załogi, budowanie silnych więzi oraz rozwijanie umiejętności współpracy.
 4. Koszt wycieczki obejmuje: cenę biletu za lot samolotem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu, opłatę za przewodnika, wejście do obiektów turystycznych oraz inne atrakcje.
 5. Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w wycieczce poniosą odpłatność (zależną od dochodu za rok poprzedni) w części od 50% do 65% całkowitego kosztu wyjazdu. Pozostała kwota stanowi dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pytania wnioskodawcy:

Czy dofinansowanie z ZFŚS do wycieczki integracyjno-wypoczynkowej organizowanej przez zakład pracy, stanowi przychód pracownika, w postaci nieodpłatnego świadczenia ze strony Wnioskodawcy? Czy wiąże się on z obowiązkiem doliczenia jego wartości do przychodów pracownika oraz opodatkowania? I czy w efekcie powoduje to po stronie płatnika obowiązek naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy udział pracownika w organizowanym wyjeździe integracyjno-wypoczynkowym nie jest kwalifikowany dla pracownika jako przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia, który powinien być opodatkowany.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko wnioskodawcy zostało uznane przez dyrektora KIS za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wobec których zaniechano poboru podatku. Źródłem przychodów jest: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Definiując pojęcie „innych nieodpłatnych świadczeń” jako przychodu, za przychód pracownika mogą być uznane takie świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść (powiększenie aktywów lub uniknięcie wydatku),
 • stanowią wymierną korzyść przypisaną indywidualnemu pracownikowi (niedostępną w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Do wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego nie dochodzi, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, również w formie wyjazdów. Nawet jeśli pracownik uczestniczy w takim wyjeździe dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie ma podstaw, aby świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom (jako ich wymierną korzyść).

W związku z powyższym w ocenie KIS udział pracowników w wycieczce integracyjno-wypoczynkowej, częściowo sfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie skutkuje dla nich powstaniem przysporzenia majątkowego (a tym samym nieodpłatnego świadczenia). W efekcie po stronie pracowników nie powstaje przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawca uczestniczący w wyjeździe nie będzie więc zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 27.09.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym.

Eksperci artykułu: