Obsługa nieruchomości wielolokalowych i sklepów a właściwa wysokość stawki ryczałtu. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Obsługa nieruchomości wielolokalowych i sklepów a właściwa wysokość stawki ryczałtu. Interpretacja podatkowa

 • 4.5 / 5
 • 4

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca od 2020 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi nieruchomości wielolokalowych (wspólnoty mieszkaniowe) oraz sklepów. Zadania realizowane przez przedsiębiorstwo według PKWiU:
  - 81.10.10.0 Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku (wykonywane: drobne naprawy, konserwacje, dozór mienia)
  - 81.21.1 Usługi niespecjalistycznego sprzątania obiektów (wykonywane: mycie podłóg, usuwanie pajęczyn, odkurzanie)
  - 81.22 Usługi specjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych (maszynowe mycie hali garażowej)
  - 81.22.11. Usługi mycia okien
  - 81.30.12 Usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni (pielenie, uzupełnianie kory sosnowej).
 2. Poszczególne usługi są świadczone na podstawie odrębnych umów, z których treści jednoznacznie wynikają różnice w zakresie i nastawienie na efekt końcowy pracy.
 3. Jako formę opodatkowania wnioskodawca wybrał ryczałt ewidencjonowany.
 4. Do 31 grudnia 2020 roku wnioskodawca świadcząc usługi stosował ryczałt 8,5% dla całości przychodów.
 5. W związku z nowelizacją powstała wątpliwość co do zastosowanej stawki ryczałtu w odniesieniu do poszczególnych zadań realizowanych przez wnioskodawcę. Wnioskodawca, kiedy dowiedział się o zmianie przepisów, w szczególności w dziale PKWiU 81.10.10, złożył czynny żal do właściwego US raz uiścił zaległe różnice podatkowe wraz z odsetkami (bez wezwania).
 6. Mając wątpliwości co do pozostałych działów PKWiU, prewencyjnie zastosował stawkę wyższą i złożył wniosek o interpretację indywidualną celem prawidłowego stosowania stawek ryczałtu w przyszłości i należnej odprowadzenia daniny.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy prawidłowym jest zastosowanie stawki ryczałtu (zgodnie ze wskazanymi przepisami) 15% dla PKWiU 81.10.10.0, a dla pozostałych usług 81.21.1, 81.22, 81.22.11 i 81.30.12 - 8,5%, jeżeli poszczególne usługi są wyraźnie rozdzielone, co wynika jednoznacznie z treści umowy oraz osiąganie docelowego efektu?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Z obowiązujących przepisów wynika, że stawką 15% ryczałtu został objęty dział PKWiU 81.10.10.0, (Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku). Jako „usługi pomocnicze” rozumie on wszystkie czynności polegające na poprawie stanu budynku oraz jego funkcjonowania (np. drobne poprawki, dozór mienia, kontrola wentylacji).

W przypadku PKWiU 81.21.1 (Usługi niespecjalistycznego sprzątania obiektów) i dalszych powinna być natomiast zastosowana stawka 8,5% - tak jak dla pozostałych usług nieopisanych szczegółowo w ustawie (zasada ogólna).

Zdaniem wnioskodawcy ustawodawca wyraźnie rozdzielił usługi pomocnicze oraz niespecjalistyczne sprzątanie w dwóch różnych działach PKWiU. Poprzez sprzątanie niespecjalistyczne wnioskodawca rozumie mycie powierzchni płaskich na mokro, usuwanie kurzu i pajęczyn oraz innego szeroko rozumianego brudu (zanieczyszczeń) przy użyciu prostych narzędzi oraz chemii gospodarczej. Poprzez sprzątanie specjalistyczne 81.22 rozumie usuwanie brudu przy użyciu sprzętu specjalistycznego (myjki, szorowarki, parownice).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W związku z tym zasadne jest rozdzielenie świadczonych usług co do rodzaju na rachunkach według PKWiU oraz na dwie różne stawki, ponieważ świadczone usługi mają różny charakter (zakres i nastawienie na osiągany efekt).

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Tylko przychody uzyskiwane z usług wchodzących do grupowania oznaczonego 81.10.10.0, wnioskodawca powinien opodatkować stawką ryczałtu 15%. Pozostałe usługi (wchodzące do grupowania oznaczonego 81.21.1, 81.22, 81.22.11, 81.30.12) mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%.

Interpretacja obowiązuje wyłącznie przy założeniu, że wnioskodawca poprawnie zakwalifikował świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: