Odliczenie VAT od faktur z adnotacją "towar do użytku osobistego". Interpretacja podatkowa

Dla firm: Odliczenie VAT od faktur z adnotacją "towar do użytku osobistego". Interpretacja podatkowa

 • 4.8 / 5
 • 4

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z.) od 1 lutego 2022 r. Będzie czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z tym dokonując dostaw towarów, rozliczać będzie podatek należny VAT - według obowiązujących stawek oraz od zakupów służących czynnościom opodatkowanym - udokumentowanych fakturami, odliczać będzie wynikający z nich podatek naliczony.
 2. W związku ze świadczonymi czynnościami opodatkowanymi, wnioskodawca zamierza nabywać towary (m.in. poprzez sklep internetowy „Z”).
 3. Na udokumentowanie dokonanego zakupu każdorazowo otrzymuje od tej firmy fakturę VAT, która zawiera: sformułowanie „Faktura VAT”, logo sklepu „Z”, adres rachunku - wskazane będą dane imię nazwisko/nazwa oraz NIP wnioskodawcy, adres dostawy, numer klienta, numer zamówienia, numer rachunku, rachunek z dnia, dostawa z dnia, numer produktu, produkt, cena jednostkowa netto, VAT PLN wraz wyliczoną stawką (23%), wartość netto PLN, wartość brutto PLN, dane „Z”, tj. „Z”. Na fakturze jest dopisek „Ten rachunek nie może zostać wykorzystany do odliczenia naliczonego podatku VAT. Zakup ten został dokonany do użytku osobistego”.
 4. Zakupione towary u kontrahenta będą przedmiotem dokonywanej przez wnioskodawcę dostawy/wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów/sprzedaży wysyłkowej udokumentowanej fakturą (ew. paragonem fiskalnym).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytania wnioskodawcy:

Czy wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku VAT zawartego na wskazanych w opisie sprawy fakturach otrzymanych od „Z”?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia podatku VAT. Zgodnie z ustawą, prawo do odliczenia kwot podatku VAT naliczonego przysługuje podatnikowi VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług, które są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur, otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru/usługi.

W celu uzyskania prawa do obniżenia podatku należnego podatnik musi:

 • Dokonać zakupu towaru związanego z czynnością opodatkowaną.
 • Posiadać status podatnika VAT czynnego aby móc zrealizować prawo do odliczenia.
 • Otrzymać fakturę dokumentującą zakup towaru.

Wyłączenie prawa do odliczenia VAT naliczonego zostało zarezerwowane przypadków, w których wady/braki odnoszące się do danej faktury wykluczają możliwość potraktowania tego dokumentu jako podstawy do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego.

W sytuacji wnioskodawcy zaistnieją przesłanki pozytywne możliwości odliczenia podatku naliczonego z otrzymywanych faktur. Będzie miał on status podatnika VAT czynnego oraz dokonywane zakupy będą miały związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie nie zaistnieją przesłanki negatywne uniemożliwiające odliczenie podatku naliczonego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jednocześnie bez wpływu na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury ma okoliczność dopisków wprowadzonych przez „Z” oraz to że dane wnioskodawcy będą wskazane poprzez nr klienta oraz ich wskazanie poprzez sformułowanie „adres rachunku”, skoro z tych danych jednoznacznie wynikać będzie status wnioskodawcy jako nabywcy towarów.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które wnioskodawca przedstawił we wniosku jest w ocenie dyrektora KIS prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca będzie nabywać - jako czynny, zarejestrowany podatnik VAT - towar, który każdorazowo będzie przedmiotem dokonywanej przez wnioskodawcę dostawy. Zamierza rozliczać należny podatek VAT według obowiązujących stawek, dlatego też będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego na otrzymanej fakturze. Spełniony będzie warunek niezbędny do dokonania takiego obniżenia, czyli związek zakupionego towaru z opodatkowaną podatkiem VAT działalności gospodarczej wnioskodawcy.
W przypadku wnioskodawcy wystawiana faktura przez „Z” zawiera wszystkie elementy faktury wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wskazane w ustawie. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależniają prawa podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od umieszczania stosownych „dopisków” na fakturach.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W konsekwencji przy braku zaistnienia innych negatywnych przesłanek, wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez „Z” dokumentującej nabycie przez wnioskodawcę towaru.

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 01.07.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym.

Eksperci artykułu: