Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika na rzecz spółki. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 4

Opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Wnioskodawca ma zamiar powiększyć kapitał zakładowy spółki poprzez utworzenie nowych, uprzywilejowanych udziałów, objęcie ich przez dotychczasowych wspólników, a następnie sprzedaż ich na rzecz osób fizycznych.
 3. Umowa spółki będzie zobowiązywała każdego wspólnika uprzywilejowanych udziałów do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Świadczenia te będą polegały na wykonywaniu przewozu osób taksówką. Wydatki ponoszone na wynagrodzenie dla wspólników, należne za powtarzające się świadczenia niepieniężne, będą ponoszone w celu osiągnięcia przez Spółkę przychodów. Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia za świadczenia niepieniężne niezależnie od tego czy będzie osiągała zyski czy też nie.
 4. Wspólnik zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki nie będzie pełnił innych funkcji w spółce i nie będzie prowadził działalności gospodarczej.
 5. Zarząd Spółki będzie w porozumieniu z danym wspólnikiem uwzględniając aktualne zapotrzebowanie na jego świadczenia i możliwości wspólnika - ustalał wymiar czasu miesięcznych godzin świadczeń. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki wymiar ten będzie w granicach od 10 do 200 godzin miesięcznie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń za powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz wspólników będzie ciążył na wnioskodawcy (spółce)? A może na wspólniku, który osiągnie z tego tytułu przychody?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy, dochody tego typu powinny zostać opodatkowane jako dochody z innych źródeł na podstawie ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • alimenty,
 • stypendia,
 • świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,
 • dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14,
 • dopłaty,
 • nagrody,
 • inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Definicja przychodów z innych źródeł (z uwagi na określenie w szczególności) ma charakter otwarty. Można więc do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wspólnicy zostaną zobowiązani w umowie spółki do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki zgodnie z art. 176 Kodeksu spółek handlowych.

Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń. Powołany wyżej przepis umożliwia tworzenie takich relacji między wspólnikiem a spółką, które pozwolą im wzajemnie odnosić określone korzyści. Dla spółki może to być pewność otrzymania w określonym czasie pewnych świadczeń. Dla wspólnika - możliwość zbytu świadczeń i otrzymania wynagrodzenia. Wypłacenie wynagrodzenia jest niezależne od tego, czy spółka wykazuje zysk czy też nie.

Otrzymując tego typu dochody wspólnik będzie miał obowiązek po zakończeniu roku podatkowego skumulować je z innymi dochodami roku podatkowego na formularzu PIT-36. Spółka wypłacająca wynagrodzenie za niepieniężne świadczenie nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia.

Cały obowiązek podatkowy spoczywać będzie na wspólniku, jako na świadczącym powtarzającego się niepieniężnego świadczenia. Wynagrodzenie to stanowi koszt spółki ponieważ brak jest wykluczenia co do tego.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko wnioskodawcy uznane zostało za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak przedstawiono we wniosku, powtarzające się świadczenia niepieniężne, które wspólnicy będą wykonywać na rzecz spółki, nie będą miały cech umowy o pracę, czy też umowy zlecenia/o dzieło. Otrzymane przez wspólników spółki wynagrodzenie z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki będzie stanowić dla nich przychód z „innych źródeł”.

W sytuacji wypłaty wspólnikom wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, na spółce nie będzie spoczywał obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym wspólnika i opodatkowaniu wraz z innymi dochodami uzyskanymi przez niego w roku podatkowym.

Spółka będzie zobowiązana do wystawienia dla wspólników informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok, w którym dojdzie do faktycznej zapłaty przez spółkę wynagrodzenia.

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 08.03.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu: