Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT - interpretacja podatkowa

Dla firm: Prawa do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT - interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 2

Stan faktyczny i zdarzenia przeszłe przedstawione we wniosku

Wnioskodawca wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji w zakresie VAT.

 1. Wnioskodawca w dniu 3 września 2012 r. rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa i ciastek.
 2. W tym samym dniu dokonał zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT.
 3. Pierwszą deklarację złożył za miesiąc wrzesień 2012 r.
 4. W myśl przepisów ustawy o VAT Wnioskodawca nie mógł rozliczyć podatku VAT naliczonego od wcześniejszych poniesionych wydatków.
 5. Wydatki te są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Podatek naliczony z wymienionych faktur wyniósł 2523,12 zł.
 7. Zakupione środki trwałe oraz przedmioty zostały ujęte na stan zakładu Wnioskodawcy.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty deklaracji VAT-7 i rozliczyć naliczony podatek VAT od wcześniej poniesionych wydatków?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli poniesione wcześniej wydatki są ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zakupione środki trwałe i przedmioty zostały ujęte na stan zakładu, to podatek naliczony powinien być rozliczony w deklaracji VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Uprawnienia podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarte zostały w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Zgodnie z przepisami, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 • z tytułu nabycia towarów i usług,
 • potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu z uwzględnieniem rabatów określonych w ustawie.

Ustawa wskazuje na terminy, w jakich podatnik może skorzystać z uprawnienia. Prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ustawie, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ustawie, może on obniżyć kwotę podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika zwolnionego”. Rejestracja następuje poprzez złożenie w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z chwilą uzyskania statusu „podatnika VAT czynnego” podmiot zyskuje prawo do odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

Do nabycia uprawnienia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego koniecznym było posiadanie statusu podatnika VAT czynnego w momencie otrzymania faktury zakupu. Podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie otrzymania faktury, jednakże aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego. Prawo to podatnik może zrealizować dopiero w dniu złożenia rozliczenia (deklaracji) dla podatku od towarów i usług, ewentualnie deklaracji korygującej.

Podsumowując, ustawa o VAT nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją, o ile zakupione towary i usługi są lub będą wykorzystywane do bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowych faktur VAT otrzymanych przed dokonaniem rejestracji dla celów VAT. Faktury te związane są ze sprzedażą opodatkowaną, co powoduje, iż podatek naliczony podlega odliczeniu na zasadach określonych w ustawie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: