Prawa do opodatkowania przychodów kartą podatkową a podjęcie zatrudnienia na umowę. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Prawa do opodatkowania przychodów kartą podatkową a podjęcie zatrudnienia na umowę. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 2

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

  1. Wnioskodawca przebywa obecnie na urlopie rodzicielskim (zatrudnienie na umowę o pracę) i prowadzi działalność w formie karty podatkowej (udzielanie lekcji języka obcego na godziny). Z tego tytułu Wnioskodawca opłaca składkę zdrowotną i podatek ustalony decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  2. Wnioskodawca planuje przejść na urlop wychowawczy i zawiesić działalność gospodarczą. Jednocześnie w trakcie urlopu chciałby podjąć zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę, również w zakresie edukacji (nauczanie grup bądź udzielanie lekcji indywidualnych na zlecenie szkoły językowej).
  3. Wnioskodawca planuje podjąć dodatkowe zatrudnienie na umowę w firmie zajmującej się wykonywaniem usług, które nie są przedmiotem jego działalności (prowadzenie kursów językowych).

Pytanie wnioskodawcy:

Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło w firmie zajmującej się wykonywaniem usług niebędących przedmiotem działalności wnioskodawcy, nie utraci on prawa do opodatkowania swoich przychodów na zasadzie karty podatkowej?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zawarcie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło w innej firmie wykonującej usługi, które nie są przedmiotem działalności wnioskodawcy, nie pozbawia go w jego ocenie możliwości opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Zgodnie z ustawą, zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów objęte są osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychód powstały w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Innym źródłem przychodów są przychody z działalności wykonywanej osobiście, czyli uzyskane przez podatnika na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, których zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz są wykonywane w sposób stały i zorganizowany a nie w sposób incydentalny. W przypadku umowy o pracę przychody z prowadzenia kursów językowych należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy.

Jeśli w związku z dodatkowym zatrudnieniem wnioskodawca będzie prowadził kursy językowe (a zakres usług nie będzie pokrywał się z przedmiotem działalności) to przychody z dodatkowego zatrudnienia w ramach umowy zlecenie lub o dzieło należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli umowa zostanie zawarta w formie umowy o pracę to przychody z prowadzenia kursów językowych należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny. Stawka ryczałtu zależy od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji.

Skorzystanie z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w 2022 r. możliwe jest wyłącznie na zasadzie kontynuacji stosowania takiego opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. Aby móc dalej korzystać z karty podatkowej, podatnik nie mógł zrezygnować ani utracić prawa do karty podatkowej po 21 grudnia 2021 r.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie pozbawiają możliwości opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie udzielania lekcji na godziny) w formie karty podatkowej w sytuacji, gdy równocześnie zostały osiągnięte przychody na podstawie umowy zlecenie, o dzieło czy o pracę z prowadzenia kursów językowych kwalifikowanych odpowiednio do źródła przychodów działalność wykonywana osobiście bądź do przychodów ze stosunku pracy.

Podjęcie zatrudnienia nie doprowadzi więc do utraty prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej związanej z udzielaniem lekcji na godziny zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: