Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z importem maszyn przez importera. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Prawo do odliczenia podatku VAT związanego z importem maszyn przez importera. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 3

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

  1. Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem produkcyjnym z siedzibą i stałym miejscem prowadzenia działalności w Polsce. Posiada status zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
  2. W związku z rozbudową możliwości produkcyjnych, Wnioskodawca zamierza pozyskać nowe maszyny i urządzenia, które zostaną sprowadzone do siedziby działalności Wnioskodawcy z terytorium Ukrainy. Będą one służyły działalności produkcyjnej.
  3. Maszyny zostaną sprowadzone do siedziby przedsiębiorstwa w ramach zawartych z ich właścicielem umów najmu/dzierżawy/leasingu lub umów o podobnym charakterze. Planowane jest, że umowy zostaną zawarte na okres około 3 lat, a po ich zakończeniu maszyny zostaną zwrócone właścicielowi. W trakcie trwania umów Wnioskodawca będzie płacić właścicielowi maszyn i urządzeń ustalony czynsz.
  4. Maszyny zostaną sprowadzone z Ukrainy na terytorium Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami celnymi, w ramach procedury dopuszczenia do obrotu. Zgłaszającym do odprawy celnej będzie spółka Wnioskodawcy, na której jako na importerze będą ciążyły wszelkie związane z tym obowiązki na gruncie prawa celnego oraz na gruncie VAT (podatek należny z tytułu importu maszyn).
  5. Towary, które będą przez produkowane przy pomocy zaimportowanych maszyn będą sprzedawane nabywcom w ramach czynności opodatkowanych VAT. Alternatywnie, maszyny te mogą być wykorzystywane do świadczenia przez Wnioskodawcę usług produkcyjnych na materiale powierzonym przez usługodawcę, a działalność taka również podlega opodatkowaniu VAT.
  6. Istnieje związek pomiędzy wartością importowanych maszyn i należnym z tego tytułu podatkiem, wartością czynszu ustalonego za możliwość korzystania z maszyn oraz ceną towarów produkowanych przez Wnioskodawcę lub świadczonych przez niego usług.
  7. Wartość importowanych maszyn będzie wpływać na ustaloną wartość czynszu z tytułu ich użytkowania. Im wyższa jest wartość użytkowanego towaru (maszyn), czyli im wyższy jest poniesiony na jego zakup/wytworzenie koszt przez właściciela, tym wyższy jest czynsz, jakiego właściciel oczekuje od korzystającego. I odwrotnie - niewielka wartość maszyn ma przełożenie na proporcjonalnie mniejszą wartość czynszu. Czynsz ponoszony przez Wnioskodawcę będzie elementem kalkulacyjnym ceny towaru/usługi ustalanej przez przedsiębiorstwo. Im wyższy będzie czynsz (koszt Wnioskodawcy), tym cena skalkulowana przez przedsiębiorstwo będzie wyższa (i odwrotnie).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy Wnioskodawcy, jako importerowi maszyn wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT i niezwolnionej z tego podatku przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z importem tych towarów?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, spółce, jako importerowi maszyn wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej VAT i niezwolnionej z tego podatku, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z importem tych towarów.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w sytuacji, gdy towary i usługi, w związku z którymi został naliczony podatek VAT są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które Wnioskodawca przedstawił we wniosku jest prawidłowe w ocenie dyrektora KIS.

Uzasadnienie decyzji:

Wnioskodawca będzie dokonywać importu maszyn. Będzie przy tym podmiotem zgłaszającym towar do odprawy celnej i na nim, jako na importerze, będą ciążyły wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego oraz podatku od towarów i usług, w tym obowiązek zapłaty lub wykazania jako podatek należny w rozliczeniu VAT kwoty podatku należnego z tytułu importu maszyn. Importowane maszyny będą wykorzystywane do produkcji towarów, które następnie będą przedmiotem dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży oraz do świadczenia usług produkcyjnych na powierzonym przez usługodawcę materiale. Zarówno sprzedaż towarów wyprodukowanych przy użyciu importowanych maszyn jak i świadczenie usług na materiale powierzonym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Importowane maszyny będą przez zarejestrowanego podatnika VAT czynnego wykorzystywane do czynności opodatkowanych i jednocześnie koszt importowanych towarów (maszyn) będzie wliczony w cenę sprzedawanych przez spółkę towarów oraz usług. Należy zatem uznać, że chociaż Wnioskodawca nie będzie właścicielem importowanych maszyn - to będzie przysługiwać mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu maszyn, wynikającego z otrzymanego dokumentu celnego.

Eksperci artykułu: