Prawo pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami firmowymi. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Prawo pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami firmowymi. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 4

Stan faktyczny i opis zdarzenia przyszłego przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest transport miejski, działalność taksówek osobowych oraz najem samochodów osobowych.
 3. W działalności wnioskodawca wykorzystuje 4 samochody osobowe, które stanowią środki trwałe podatnika oraz posiada 2 samochody użytkowane na podstawie umowy leasingu. 2 samochody, będące środkami trwałymi, są wykorzystywane jako samochody do przewozu osób jeżdżące pod aplikacją X. Samochody zostały zgłoszone na VAT-26 do urzędu skarbowego jako samochody wyłącznie wykorzystywane w działalności gospodarczej. Został sporządzony regulamin ich użytkowania oraz dla każdego z 2 pojazdów jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu.
 4. Jeden z pojazdów jest prowadzony wyłącznie przez podatnika, a miejscem parkowania samochodu jest miejsce zamieszkania podatnika (będące jednocześnie miejscem prowadzenia jego działalności.) Podatnik ma też prywatny samochód.
 5. Drugi z pojazdów jest prowadzony na zmianę przez dwóch zleceniobiorców pracujących u podatnika. Samochód jest parkowany w miejscu zamieszkania zleceniobiorców. Wykluczenie wykorzystywania samochodów do użytku prywatnego daje możliwość porównania zgłoszeń aplikacji X.
 6. Podatnik od momentu zgłoszenia pojazdów na VAT-26 do urzędu skarbowego odlicza podatek VAT w pełnej wysokości (100%) od paliwa, faktur za serwis samochodów, zakup części eksploatacyjnych itp.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od paliwa, zakupu części eksploatacyjnych oraz innych wydatków związanych z pojazdami opisanymi we wniosku?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy spełnia on wszystkie wymagane przepisami prawa warunki:

 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów - kilometrówki (zapisy przejechanych tras, odczyt licznika),
 • stworzenie regulaminu użytkowania pojazdów w firmie,
 • zgłoszenie pojazdów przez formularz VAT-26 do Urzędu Skarbowego w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany ze zgłaszanym pojazdem,
 • użytkowanie pojazdów tylko w działalności (wykluczenie użytku prywatnego).

Wnioskodawca uważa, że w związku z tym ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od paliwa, zakupu części eksploatacyjnych oraz innych wydatków związanych z opisanymi pojazdami.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które wnioskodawca przedstawił we wniosku zostało uznane przez dyrektora KIS za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Ustawodawca umożliwił podatnikom odliczenie podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia tzw. przesłanek pozytywnych (m.in. zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych) oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych.

Podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z samochodem osobowym w sytuacji, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku „mieszanego”.

W odniesieniu do opisanych we wniosku samochodów osobowych, czyli samochodu prowadzonego wyłącznie przez wnioskodawcę oraz samochodu prowadzonego przez zleceniobiorców, nie zostały spełnione przesłanki do uznania, że są one wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Parkowanie pojazdu w miejscu zamieszkania nie wyklucza wykorzystywania auta do celów prywatnych, tak samo nie zmienia tego fakt posiadania osobnego samochodu na użytek własny. Również wprowadzony regulamin i prowadzona ewidencja przebiegu nie eliminują wykorzystania samochodów do innych celów niż związane z działalnością.

Wnioskodawca nie ma więc prawa do odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego dotyczącej wydatków związanych z zakupem paliwa, części eksploatacyjnych oraz innych wydatków związanych z samochodem prowadzonym wyłącznie przez wnioskodawcę, bo samochód ten nie spełnia warunków ustawy. Wnioskodawca może odliczyć 50% podatku naliczonego wykazanego na fakturach.

Nie można też uznać, że samochód prowadzony przez zleceniobiorców użytkowany w opisany we wniosku sposób jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Tym samym wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem prowadzonym zleceniobiorców. Może odliczyć jedynie 50% podatku naliczonego wykazanego na fakturach.

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 29.06.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym.