Przychody ze świadczenia usług wynajmu sprzętu bez obsługi - określenie stawki ryczałtu. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Przychody ze świadczenia usług wynajmu sprzętu bez obsługi - określenie stawki ryczałtu. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 1

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

  1. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu.
  2. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, której przedmiotem działalności jest w szczególności świadczenie usług „Wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane” (PKD 77.39.Z.) oraz „Wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń budowlanych” (77.32.Z), z którymi związane są kody Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: „PKWiU”) odpowiednio: 77.39.19.0 „Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi” oraz PKWiU 77.32.10.0 „Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi”. We wniosku wymienione zostały maszyny i urządzenia Wnioskodawcy.
  3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka świadczy usługi z wykorzystaniem sprzętu z obsługą zatrudnionych pracowników lub wynajmuje sam sprzęt - bez obsługi.
  4. Przychody Wnioskodawca opodatkowuje w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie występują negatywne przesłanki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pytanie wnioskodawcy:

Przy zastosowaniu jakiej stawki wnioskodawca powinien opodatkować przychody ze świadczenia usług wynajmu sprzętu bez obsługi, osiągane za pośrednictwem spółki?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W opinii wnioskodawcy przychody z wynajmu sprzętu bez obsługi, osiągane za pośrednictwem spółki, powinny być opodatkowane według stawki 8,5%. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Wnioskodawca sklasyfikował świadczone usługi w ramach Działu 77 PKWiU Wynajem i dzierżawa: PKWiU 77.32.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi oraz PKWiU 77.39.19.0 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, bez obsługi.

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5% podlegają przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Wnioskodawca uważa, że świadczone usługi wynajmu sprzętu bez obsługi (PKWiU 77.32.10 i PKWiU 77.39.19.0), wykonywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej, nie są objęte pkt 1-4 oraz 6-8 ww. ustawy.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które wnioskodawca przedstawił we wniosku jest w ocenie dyrektora KIS prawidłowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie decyzji:

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej (z zastrzeżeniami wymienionymi w ustawie). Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Klasyfikacji do określonego PKWiU dokonuje sam podatnik.

Przychody uzyskiwane przez wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej usług sklasyfikowanych można zatem opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 29.09.2022 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: