Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - charakterystyka, kryteria, wyłączenia

Dla firm: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - charakterystyka, kryteria, wyłączenia

 • 5.0 / 5
 • 3

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według zasad ogólnych tj. według progresywnej skali podatkowej (17%, 32%) lub opodatkowanie według 19% stawki podatku.

Podatnicy mogą też wybrać jedną ze zryczałtowanych form opodatkowania:

 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 2. kartę podatkową

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Skorzystać z niej mogą:

 1. Osoby fizyczne
 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • będące osobami duchownymi;
 • osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów (przy zastosowaniu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT);

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

 1. Przedsiębiorstwa w spadku;
 2. Spółki cywilne osób fizycznych;
 3. Spółki jawne osób fizycznych.

Rozliczać podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro (według kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). Ten limit nie dotyczy podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Jak bowiem stanowi ustawa: Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

O wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnicy informują pisemnie naczelnika urzędu skarbowego właściwego według ich miejsca zamieszkania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągnęli w grudniu roku podatkowego. Termin ten obowiązuje zarówno podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, jak i kontynuujących tę działalność. Dokonany wybór opodatkowania w formie ryczałtu dotyczy również lat następnych chyba, że we wskazanym wyżej terminie podatnik złoży naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo złoży pisemny wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Podatnicy uzyskujący przychody z najmu, dzierżawy, nie muszą zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu. Za równoznaczne z dokonaniem wyboru tego rodzaju opodatkowania uznaje się bowiem pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wyłączenia z ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej;
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 3. osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:
 • prowadzenia aptek;
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów);
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż zawód: lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłumacza oraz nauczyciela w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Eksperci artykułu: