Skutki podatkowe uczestnictwa w systemie motywacyjnym. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Skutki podatkowe uczestnictwa w systemie motywacyjnym. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 3

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Jest zatrudniony w spółce S.A. z siedzibą w Polsce i uzyskuje przychody wymienione w Ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Uchwałą spółki postanowiono o ustanowieniu w niej programu motywacyjnego. Jest on skierowany do Zarządu oraz Kluczowych Pracowników i Współpracowników Spółki, na zasadach określonych w uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
 3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących jej Kluczowych Pracowników i Współpracowników oraz Zarząd, do pracy i działań na rzecz Spółki oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost jej wartości, którego beneficjentem będą wszyscy jej akcjonariusze. W regulaminie programu zdefiniowane zostały osoby uprawnione do systemu motywacyjnego.
 4. Realizacja Programu Motywacyjnego polega na przyznaniu Osobom Uprawnionym uprawnienia do nieodpłatnego objęcia Warrantów, a także wykonania praw wynikających z Warrantów (praw majątkowych) poprzez objęcie określonej w Regulaminie liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, po cenie określonej w Regulaminie.

Pytania Wnioskodawcy:

 • Czy przedstawiony we wniosku program spełnia przesłanki programu motywacyjnego według Ustawy o PIT?
 • Czy w opisanym zdarzeniu przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w następstwie wykonania praw z Warrantów?
 • Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach wykonywania praw z Warrantów stanowić będzie przychód z kapitałów pieniężnych, o których mówi Ustawa o PIT, podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy:

 • Przedstawione zasady działania Programu Motywacyjnego spełniają przesłanki Programu Motywacyjnego.
 • Zdaniem Wnioskodawcy, opisany w niniejszym wniosku Program Motywacyjny spełnia przesłanki programu motywacyjnego, ponieważ:
 1. Program Motywacyjny pełni funkcję motywacyjną - celem jego wprowadzenia jest zachęcenie Osób Uprawnionych do podejmowania określonych działań oraz powiązanie tej motywacji z długoterminowymi celami Pracodawcy. Objęcie akcji jest uzależnione od osiągnięcia przez Spółkę określonych celów.
 2. Akcje przyznawane w ramach Programu Motywacyjnego będą akcjami spółki akcyjnej.
 3. Pracodawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na terytorium Unii Europejskiej).
 4. W Programie Motywacyjnym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zatrudnione przez Pracodawcę, na podstawie umowy o pracę bądź osoby wykonujące swoje funkcje na podstawie powołania w skład organów Pracodawcy, a zatem osoby uzyskujące świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w treści Ustawy o PIT.
 5. Program został utworzony i wprowadzony na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pracodawcy.
 6. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby Uprawnione obejmą akcje Pracodawcy w wyniku realizacji praw majątkowych jakimi są Warranty.

Przychód po stronie Wnioskodawcy powstanie dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji objętych w ramach wykonania praw z Warrantów, nie zaś w momencie objęcia samych Warrantów lub objęcia akcji w następstwie wykonywania praw z Warrantów.Przychód w ramach udziału Wnioskodawcy w Programie Motywacyjnym nie powstaje na żadnym z wcześniejszych etapów udziału w nim (czyli ani na etapie objęcia Warrantów ani też wykonania praw z Warrantów).

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak wynika z treści Ustawy o PIT,  przychód z tytułu nabycia akcji spółki akcyjnej, w wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez tę spółkę powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Zbycie akcji objętych w ramach wykonywania praw z Warrantów, skutkować będzie powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych, o których mowa w treści Ustawy o PIT.

Zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli w wyniku realizacji programu motywacyjnego podatnik faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji. Skutkiem zbycia akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego u Wnioskodawcy powstanie przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

W przypadku odpłatnego zbycia akcji objętych w Programu Motywacyjnego, rozliczenie uzyskanych przez Wnioskodawców dochodów nastąpi w drodze samoopodatkowania.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane przez Dyrektora KIS za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

W opisanych okolicznościach faktycznych spełnione są przesłanki uznania Programu Motywacyjnego za program motywacyjny, ponieważ:

 • celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących jej Kluczowych Pracowników i Współpracowników oraz Zarząd, do pracy i działań na rzecz Spółki oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost jej wartości, którego beneficjentem będą wszyscy jej akcjonariusze,
 • program został utworzony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
 • Spółka jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Wnioskodawca otrzymuje od Spółki świadczenia, o których mowa w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Uprawniony do otrzymania świadczeń w ramach Programu Motywacyjnego w wyniku realizacji Warrantów, tj. innych praw majątkowych, Wnioskodawca nabędzie prawo do objęcia akcji Spółki.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Przychody uzyskane w ramach programu motywacyjnego - niezależnie od ich związku ze stosunkiem zatrudnienia uczestnika programu lub działalnością wykonywaną osobiście przez uczestnika programu - podlegają opodatkowaniu w ramach źródła „kapitały pieniężne”.

Dochodem z odpłatnego zbycia akcji jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu. Przychód ten powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni oraz papierów wartościowych.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W przypadku odpłatnego zbycia akcji rozliczenie uzyskanych przez podatnika dochodów następuje w drodze samoopodatkowania.

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 24.11.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: