Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – interpretacja podatkowa

Dla firm: Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 3

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

  1. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatkiem liniowym. Nie jest czynnym podatnikiem VAT.
  2. W ramach działalności, 3 grudnia 2020 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość od osoby fizycznej (zakup bez podatku VAT). Nieruchomość włączono do działalności gospodarczej jako środek trwały i amortyzowano od miesiąca stycznia 2021 r.
  3. Wnioskodawca planuje wycofać nieruchomość ze środków trwałych jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie Protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własne i włączyć ją do majątku prywatnego.
  4. Po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej i włączeniu jej do majątku prywatnego, jako właściciel nieruchomości (wówczas już osoba fizyczna) Wnioskodawca chce sprzedać nieruchomość na otwartym rynku.
  5. Po sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca chce skorzystać z ulgi podatkowej.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy w opisanym zdarzeniu prawidłowe będzie skorzystanie przez przez Wnioskodawcę z ulgi mieszkaniowej po sprzedaży na rynku otwartym nieruchomości obcej osobie/obcemu podmiotowi, gdy pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na realizację własnych celów mieszkaniowych?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że będzie miał prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej po sprzedaży nieruchomości obcej osobie/obcemu podmiotowi i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na realizację własnych celów mieszkaniowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomości najpierw została wyłączona ze środków trwałych prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie dokumentu - Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne, a następnie włączona do majątku prywatnego.

Włączenie nieruchomości majątku prywatnego nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie właściciela nieruchomości.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego uznano za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste nie spowoduje żadnych skutków podatkowych. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Przez tę czynność Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego. Nie nastąpi odpłatne zbycie tego składnika majątku.

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej  jednoosobowej działalności będzie jednak stanowił przychód z działalności gospodarczej. W przypadku wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej, przychód z tytułu jego zbycia będzie powstawał również w sześcioletnim okresie po wycofaniu tego składnika z działalności.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach właściwych dla wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że do ww. dochodu nie będzie miał zastosowania 19% podatek, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ma on zastosowanie wyłącznie do dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c tej ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie skorzysta ze zwolnienia od opodatkowania, pomimo wydatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia tej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Eksperci artykułu: