Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – interpretacja podatkowa

Dla firm: Skutki podatkowe zbycia nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 3

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

  1. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rozlicza się z podatku dochodowego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatkiem liniowym. Nie jest czynnym podatnikiem VAT.
  2. W ramach działalności, 3 grudnia 2020 r. Wnioskodawca nabył nieruchomość od osoby fizycznej (zakup bez podatku VAT). Nieruchomość włączono do działalności gospodarczej jako środek trwały i amortyzowano od miesiąca stycznia 2021 r.
  3. Wnioskodawca planuje wycofać nieruchomość ze środków trwałych jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie Protokołu przekazania środka trwałego na potrzeby własne i włączyć ją do majątku prywatnego.
  4. Po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej i włączeniu jej do majątku prywatnego, jako właściciel nieruchomości (wówczas już osoba fizyczna) Wnioskodawca chce sprzedać nieruchomość na otwartym rynku.
  5. Po sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca chce skorzystać z ulgi podatkowej.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy w opisanym zdarzeniu prawidłowe będzie skorzystanie przez przez Wnioskodawcę z ulgi mieszkaniowej po sprzedaży na rynku otwartym nieruchomości obcej osobie/obcemu podmiotowi, gdy pozyskane w ten sposób środki przeznaczone będą na realizację własnych celów mieszkaniowych?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że będzie miał prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej po sprzedaży nieruchomości obcej osobie/obcemu podmiotowi i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na realizację własnych celów mieszkaniowych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Zdaniem Wnioskodawcy, nieruchomości najpierw została wyłączona ze środków trwałych prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie dokumentu - Protokół przekazania środka trwałego na potrzeby własne, a następnie włączona do majątku prywatnego.

Włączenie nieruchomości majątku prywatnego nie skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie właściciela nieruchomości.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego uznano za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste nie spowoduje żadnych skutków podatkowych. Majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest prawnie wyodrębniony od jej majątku osobistego, dlatego też przekazanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej na potrzeby osobiste nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Przez tę czynność Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. Nastąpi wyłącznie przesunięcie rzeczy z majątku związanego z działalnością gospodarczą do majątku osobistego. Nie nastąpi odpłatne zbycie tego składnika majątku.

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej  jednoosobowej działalności będzie jednak stanowił przychód z działalności gospodarczej. W przypadku wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej, przychód z tytułu jego zbycia będzie powstawał również w sześcioletnim okresie po wycofaniu tego składnika z działalności.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Dochód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach właściwych dla wybranej przez Wnioskodawcę formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że do ww. dochodu nie będzie miał zastosowania 19% podatek, o którym mowa w art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ma on zastosowanie wyłącznie do dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c tej ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie skorzysta ze zwolnienia od opodatkowania, pomimo wydatkowania przychodów uzyskanych ze zbycia tej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Eksperci artykułu: