Tarcza antykryzysowa 2.0 - wybrane instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 2.0 - wybrane instrumenty wsparcia przedsiębiorców

  • 4.4 / 5
  • 9

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) – dalej: Tarcza antykryzysowa – zawiera szereg instrumentów wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy zmagający się z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19. Poniżej zostały przedstawione wybrane rozwiązania, które mogą posłużyć przedsiębiorcom w poprawie płynności finansowej. Zestawienie instrumentów wsparcia uwzględnia zarówno przepisy wprowadzone do Tarczy antykryzysowej 31 marca 2020 r., jak i rozwiązania przewidziane w ramach nowelizacji Tarczy antykryzysowej obowiązującej od 18 kwietnia 2020 r.

Świadczenie postojowe

Zgodnie z art. 15zq Tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy, który na skutek COVID-19 doświadczył przestoju w prowadzeniu działalności przysługuje tzw. „postojowe”. Kluczowym warunkiem do uzyskania świadczenia jest spadek przychodu z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie „postojowego”, o co najmniej 15% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Świadczenie ma formę wypłaty pieniężnej, której wysokość, co do zasady wynosi 2.080 zł. Obecnie „postojowe” może być przyznane trzykrotnie.

Po spełnieniu dodatkowych warunków świadczenie może przysługiwać również osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o dzieło.

W celu uzyskania „postojowego” wniosek o jego przyznanie (formularz RSP-D) należy złożyć do ZUS w formie papierowej lub elektronicznej.

Zwolnienie z opłacenia składek ZUS

Kolejnym wsparciem, jakie może przyznać ZUS jest możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku opłacania części lub całości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. (art. 31zo Tarczy antykryzysowej).

Płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także płatnik opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania całości ww. składek. Z kolei płatnik zgłaszający od 10 do 49 ubezpieczonych może uzyskać zwolnienie z 50% składek.

Przedsiębiorcy opłacający ww. składki wyłącznie za siebie, by uzyskać zwolnienie muszą spełnić dodatkowy warunek dotyczący limitu przychodu z działalności gospodarczej. Zwolnienie jest dostępne w przypadku, gdy przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. nie przekraczał kwoty 15.681 zł. Wskazany warunek nie dotyczy płatników opłacających składki za osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych.

Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników – wojewódzki urząd pracy

Niezależnie od wyżej opisanego wsparcia udzielanego przez ZUS, Tarcza antykryzysowa przewiduje również instrumenty przyznawane przez urzędy pracy. Pierwszym z nich jest dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy przyznawane na podstawie art. 15g Tarczy antykryzysowej. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez właściwy wojewódzki urząd pracy.

Podstawowym warunkiem do uzyskania dofinansowania jest zanotowanie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W zależności od sposobu kalkulacji spadku obrotów Tarcza antykryzysowa przewiduje dwa alternatywne limity. Warunkiem do uzyskania dofinansowania jest by:

  1. łączne obroty w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r. spadły nie mniej niż o 15% w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego albo
  2. obroty z dowolnie wskazanego miesiąca w 2020 r. spadły nie mniej niż o 25% w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Kolejnym warunkiem do uzyskania dofinansowania jest objęcie pracowników przez pracodawcę przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników przez pracodawcę.

Wsparcie polega na wypłacie środków z przeznaczeniem na dofinasowanie części wynagrodzeń, przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym dofinansowanie do wynagrodzenia pojedynczego pracownika wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 1.300 zł.

Z kolei w odniesieniu do pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy dofinansowanie wynosi maksymalnie połowę wynagrodzenia przyznanego pracownikowi, lecz nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, tj. obecnie 2.147,04 zł.

Z uzyskaniem dofinansowania wiążę się obowiązek utrzymania poziomu zatrudnienia przez cały okres otrzymywania dofinansowania.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń – powiatowy urząd pracy

Alternatywą do ww. instrumentu wsparcia jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przyznawane przez powiatowy urząd pracy na podatnie art. 15zzb Tarczy antykryzysowej.

Podobnie jak w przypadku dofinansowania przyznawanego przez wojewódzki urząd pracy, warunkiem uzyskania dofinansowania jest związany z COVID-19 spadek łącznych obrotów gospodarczych w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. Jeżeli tak liczony spadek obrotów wynosi:

  1. co najmniej 30% - to dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.300 zł;
  2. co najmniej 50% - to dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.820 zł;
  3. co najmniej 80% - to dofinasowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.340 zł.

Dofinansowanie może być przyznane mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Uzyskanie dofinansowania oznacza obowiązek utrzymania poziomu zatrudnienia przez cały okres otrzymywania wsparcia.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powiatowy urząd pracy jest w stanie zapewnić wsparcie również tym przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają pracowników. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia działalności (art. 15zzc Tarczy antykryzysowej). Do uzyskania dofinasowania niezbędny jest spadek obrotów gospodarczych spowodowany wystąpieniem COVID-19. Sposób obliczania spadku obrotów jest identyczny jak w przypadku wyżej opisanego dofinansowania do kosztów wynagrodzeń.

W przypadku spadku obrotów, o co najmniej:

  1. 30% - przedsiębiorca może być uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości  50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.300 zł;
  2. 50% - przedsiębiorca może być uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 1.820 zł;
  3. 80% - przedsiębiorca może być uzyskać miesięczne dofinansowanie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.340 zł.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Warunkiem związanym z otrzymaniem dofinansowania jest obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Jednorazowa mikropożyczka

Powiatowe urzędy pracy dysponują również dodatkowym narzędziem wsparcia dedykowanym dla mikroprzedsiębiorców, w postaci preferencyjnie oprocentowanej pożyczki (art. 15 zzd Tarczy antykryzysowej).

Celem pożyczki ma być pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, a jej maksymalna kwota pożyczki wynosi 5.000 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Obecnie wspomniana stopa redyskonta weksli wynosi 1,05%.

Pożyczka może być udzielona na maksymalnie dwanaście miesięcy. Jednak w przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia finansowania, to pożyczka wraz z odsetkami ulega umorzeniu.

Podsumowanie

Tarcza antykryzysowa oferuje przedsiębiorcom różnorodne formy wsparcia. Każdy z ww. instrumentów jest dedykowany różnym grupom docelowym i wiąże się z obowiązkiem spełnienia odmiennych warunków. Z tego powodu warto, by skorzystanie z konkretnego rozwiązania było poprzedzone analizą sytuacji danego przedsiębiorcy oraz zidentyfikowaniem jego potrzeb.

Link do artykułów opisujących Tarczę 3.0Tarczę 4.0

Autor artykułu
Paweł K. Kamiński
doradca podatkowy