Tarcza antykryzysowa 3.0 - instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 3.0 - instrumenty wsparcia przedsiębiorców

 • 5.0 / 5
 • 2

Tarcza 3.0 - co zmienia?

Tarcza 3.0 wprowadza zmiany w 47 ustawach, w tym w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Tarcza 2.0). Zawiera szereg postanowień, w tym odnoszących się do:

 • warunków przyznawania świadczenia postojowego,
 • zwolnień ze składek ZUS,
 • warunków przyznawania mikropożyczki,
 • dodatkowych instrumentów dla przedsiębiorców.

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (15 maja), czyli 16 maja, za wyjątkami wyszczególnionymi w jej treści. Poniżej najważniejsze zmiany zawarte w Tarczy 3.0.

Rozszerzenie świadczenia postojowego

Dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy, obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia. Do tej pory postojowe przeznaczone było dla osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 lutego.

ZUS opublikował zmodyfikowane wnioski o świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność. W sekcji V wniosku zmieniona została treść oświadczenia dotyczącego daty rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla przypomnienia, świadczenie postojowe skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku COVID-19 miały przestój w pracy. Kluczowym warunkiem uzyskania świadczenia jest spadek przychodu z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o przyznanie „postojowego”. Spadek ten musi wynosić co najmniej 15% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Pomocą objęte są także osoby, które płacą składki w ramach małego ZUS-u plus i tzw. ulgi na start.

Nowością jest, że świadczenie postojowe może przysługiwać osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia albo umowę o dzieło, jeśli spełni ona dodatkowe warunki. Dotyczy to sytuacji przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Kwota wsparcia zależna jest sposobu rozliczania podatku dochodowego. Osoby prowadzące działalność, które rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych (50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku). Pozostałym osobom zostanie wypłacone 2080 zł.

„Postojowe” może być przyznane trzykrotnie. Konieczne w tym celu jest złożenie przez przedsiębiorcę lub zleceniobiorcę, że jego sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do ZUS na formularzu formularzu RSP-D:     

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
 • w formie papierowej osobiście w placówce ZUS – przykładowo do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

Rozszerzenie zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj

Zmianie uległ też wniosek o zwolnienie z ZUS. Uwzględniono w nim te osoby, które dotąd z uwagi na próg dochodowy nie kwalifikowały się do takiej ulgi.

Obecnie takie zwolnienie – poza dotychczasowo uprawnionymi – mogą uzyskać również osoby:

 • prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.
 • korzystające z ulgi na start, pod warunkiem, że :

- ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo

- ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Osoby te skorzystają ze zwolnienia za kwiecień i maj, nawet jeśli opłaciły już składki. Płatnik, który złoży do organu rentowego wniosek o zwolnienie ze składek, a uregulował wcześniej należności za oba miesiące, może:

 • nie podejmować żadnych działań – organ rentowy z urzędu zaliczy nadpłatę na poczet przyszłych składek,
 • złożyć wniosek o zwrot nadpłaty – jeśli chce otrzymać pieniądze z powrotem.

Dodatkowo, jeśli płatnik zatrudnia wyłącznie młodocianych, to przysługuje mu prawo do nieopłacania należności do ZUS na takich samych zasadach jak płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Więcej przedsiębiorców z prawem do mikropożyczki z urzędu pracy

O przyznanie jednorazowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (w Tarczy 2.0: przed 1 marca 2020 r.).

Dodatkowo, o pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop

Pracodawcom, wraz z nową Tarczą antykryzysową 3.0, przyznano możliwość przymusowego wysłania pracownika na zaległy urlop. Maksymalny wymiar urlopu bez zgody pracownika wynosi 30 dni.

Wprowadzenie limitu odpraw i odszkodowań

Ograniczono jednocześnie wysokość odprawy i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy lub rozwiązania umowy. Obecnie wysokość wypłaconego świadczenia nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie). Nowe przepisy obowiązują do 30 września.

Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń

Zwiększono wysokości kwot wolnych od potrąceń w stosunku do pracowników, którym w następstwie COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił źródło dochodu.

Kwoty wolne od potrąceń powiększono o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Wprowadzono możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń.

Podsumowanie

Dzięki nowelizacji ustawy antykryzysowej, programem pomocowym objęte zostały dodatkowe grupy przedsiębiorców. Wprowadzono też nowe rozwiązania, które obejmą pracodawców i pracowników. Skorzystanie z poszczególnych ułatwień możliwe jest po spełnieniu określonych warunków. Zalecamy zapoznanie się z nimi pod kątem indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy.

Link do artykułów opisujących Tarczę 2.0Tarczę 4.0