Tarcza antykryzysowa 4.0 - instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 4.0 - instrumenty wsparcia przedsiębiorców

  • 5.0 / 5
  • 2

Kolejny pakiet regulacji antykryzysowych, tzw. Tarczy 4.0 został wprowadzony ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Ustawa wprowadza zmiany do szeregu ustaw m.in. do ustaw podatkowych. Poniżej najważniejsze formy wsparcia dla podatników zawarte w Tarczy 4.0.

VAT

1. Nowy JPK_V7M i JPK_V7K

W nowelizacji przesunięto wejście w życie przepisów regulujących tzw. nowy plik JPK_V7M i JPK_V7K, który scali obecne struktury JPK_VAT i deklaracje VAT, na październik 2020 r. To oznacza, że dopiero od 1 października podatnicy będą zobowiązani do zaprowadzenia nowej wersji ewidencji. Zmiana terminu wprowadzenia nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K została przewidziana w art. 72 tarczy antykryzysowej 4.0.

Wszystkie dane, które będą się musiały znaleźć części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej nowego JPK określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019 r. poz. 1988).

Podatki dochodowe

2. Podatek minimalny

Jedną ze zmian dotyczących podatków dochodowych, jest zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego podatku dochodowego) w odniesieniu do przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. To rozwiązanie będzie dotyczyło wszystkich podatników płacących ten podatek, bowiem przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń lub warunków. To zwolnienie zostało uregulowane w art. 30 pkt 3 ustawy nowelizującej w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w art. 32 pkt 4 tej ustawy w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie w obu ustawach regulujących podatki dochodowe uchylone zostały przepisy, zgodnie z którymi, przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków, korzystali z odroczonego do 20 lipca terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące od marca do maja 2020 r. Dzięki wprowadzonej zmianie przedsiębiorcy w ogóle nie zapłacą podatku minimalnego za w/w okres.

3. Ulga za złe długi

Podatnicy będą mogli wcześniej skorzystać z ulgi na złe długi w PIT i CIT. Stosownie bowiem do nowego art. 52w w ustawie o PIT i art. 38o w ustawie o CIT prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. To oznacza, że skróceniu z 90 do 30 dni uległ okres od upływu terminu zapłaty należności, po którym wierzyciel ma prawo do dokonania korekty dochodu. To prawo przysługuje tylko w 2020 r. i tylko w stosunku do podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

4. Kary umowne i odszkodowania

Tarcza 4.0 w ustawie o PIT i ustawie o CIT wyłącza ze stosowania przepisy eliminujące z kosztów podatkowych kary umowne i odszkodowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Rozszerzono zatem katalog kar umownych i odszkodowań, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów o w/w zapłacone kary umowne i odszkodowania.

5. Darowizny

Rozszerzony też został zakres możliwych odliczeń dotyczących darowizn związanych ze zwalczaniem COVID-19. Jedna z propozycji umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych pomiędzy 1 stycznia a 30 września 2020 r. domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odliczenie przysługuje też w odniesieniu do darowizn rzeczowych, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe.

Odliczenie wynosi: 200% wartości darowizny - jeżeli została przekazana do 30.04.2020 r., 150% - jeżeli została przekazana w maju 2020 r., 100% - jeżeli została przekazana w okresie czerwiec-wrzesień 2020 r.

6. Ceny transferowe

Podmioty powiązane otrzymały o trzy miesiące wydłużony termin na złożenie informacji o cenach transferowych, złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych a także dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych tzw. master file. Przepis stanowi, bowiem, że

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, przedłuża się:

· do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

· 3 miesiące - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłuża się:

· do dnia 31 grudnia 2020 r. - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

· 3 miesiące - w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (master file), przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Zatem nie do 30 września br., a do końca 2020 r., będzie można wypełnić w/w obowiązki wobec fiskusa. Firmy, którym termin na składanie w/w dokumentów mija w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., również mogą je złożyć trzy miesiące później.

Wprowadzono też wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w transakcjach między uczelniami medycznymi a podmiotami leczniczymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

7. Certyfikat rezydencji

Tarcza 4.0. wprowadza też ułatwienia dla podmiotów wypłacających na rzecz zagranicznych kontrahentów należności opodatkowane w Polsce tzw. podatkiem „u źródła”, dotyczące certyfikatu rezydencji. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, w przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu, do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy od daty jego wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

Ponadto w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika, co do aktualności danych w nim zawartych.

Link do artykułów opisujących Tarczę 2.0Tarczę 3.0