Tarcza antykryzysowa 5.0 - świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa 5.0 - świadczenie postojowe

  • 5.0 / 5
  • 1

8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Z uwagi na pogarszającą się sytuację wielu firm z różnych sektorów gospodarki, konieczne były kolejne zmiany do ustawy w celu pomocy przedsiębiorcom dotkniętym kryzysem. W związku z tym w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639 została opublikowana ustawa zmieniająca do specustawy z 17 września 2020 r. – Tarcza 5.0. Przewidziano w niej m.in. świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe dla firm, które wcześniej nie korzystały z tego rozwiązania. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej: „(…) projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizyczne wykonujące jeden z zawodów „turystycznych” i „estradowych”.

Świadczenie postojowe

Znowelizowana ustawa objęła dyspozycją przepisów o świadczeniu postojowym agentów turystycznych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą z oznaczeniem PKD 79.11.A i 79.90.A.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego nastąpi na wniosek podmiotu uprawnionego, złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Agenci turystyczni otrzymają świadczenie postojowe, jeżeli:

1. są obywatelami polskimi lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej,

2. w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło u nich do przestoju w prowadzeniu działalności,

3. nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

4. rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1.04.2020 r.

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni otrzymają świadczenie postojowe, jeżeli:

1. są obywatelami polskimi lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP obywatelami państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej,

2. w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło u nich do przestoju w prowadzeniu działalności,

3. zawiesili prowadzenie tej działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r.,

4. działalność ta ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie i przysługuje ono w wysokości 2.080 zł., czyli 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie postojowe jest zwolnione z opodatkowania, dlatego nie należy go uwzględniać w deklaracji rocznej PIT. Stosownie bowiem do art. 52m pkt 1 ustawy o PIT: „Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19.

Składając wniosek o świadczenie postojowe, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni poza informacjami i danymi wskazanymi w art. 15zs specustawy, złożą też oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności, oraz o wykonywaniu tej działalności w 2019 r. przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Wszystkie zaś podmioty z branży turystycznej, uprawnione do otrzymania świadczenia postojowego złożą oświadczenie potwierdzające przestój w prowadzeniu działalności. Oświadczenia te zostaną złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe zostało uregulowane w dodanym do specustawy art. 15zs1 , który stanowi, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczonej kodami: 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługiwać będzie prawo do dodatkowego świadczenia postojowego pod warunkiem, że przychód z działalności, uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia, był niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wymienienie w przepisie w/w kodów oznacza, że z dodatkowego świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określaną jako:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach, lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

W przeciwieństwie do świadczenia postojowego, dodatkowe świadczenie postojowe nie korzysta ze zwolnienia z PIT, jednakże obecnie trwają prace nad zwolnieniem dochodów z tego tytułu otrzymanych w 2020 i w 2021 roku.

Odesłanie w w/w art. 15zs1 ust. 6, do niektórych regulacji dotyczących świadczenia postojowego, oznacza m.in., że dodatkowe świadczenie postojowe będzie przysługiwało w kwocie 2.080 zł., co stanowi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i że będzie je można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Tak, jak w przypadku świadczenia postojowego wnioski o dodatkowe świadczenie postojowe mogą być składane do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek, który będzie można złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, poza danymi identyfikującymi wnioskodawcę, będzie zawierał stosowne oświadczenia, np. oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r., złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wypłata zarówno świadczenia postojowego, jak i dodatkowego świadczenia postojowego, nastąpi w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Ze świadczenia postojowego a także dodatkowego świadczenia postojowego nie można dokonać potrąceń ani egzekucji.

Przedsiębiorca, który otrzyma decyzję administracyjną o odmowie prawa do świadczenia postojowego lub dodatkowego świadczenia postojowego, będzie mógł się od niej odwołać do właściwego sądu.