Tarcza antykryzysowa 6.0 - instrumenty wsparcia przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 6.0 - instrumenty wsparcia przedsiębiorców

 • 4.5 / 5
 • 2

15 grudnia 2020 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw kolejna nowelizacja ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Wprowadza ona kolejne rozwiązania pomocowe dla tych branż, które najbardziej odczuły skutki restrykcji zaostrzonych na jesieni w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19. Z przyznanych form pomocy mogą skorzystać: branża odzieżowa, gastronomiczna, edukacyjna, fitness, fizjoterapeutyczna, turystyczna, transportowa, kulturalna a także rozrywkowa i rekreacyjna.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Uzyskać zwolnienie mogą przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 30 września 2020 r. prowadzą którąkolwiek z działalności wskazanych w ustawie zmieniającej;
 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek do dnia 30 czerwca 2020 r.;
 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za wyżej wskazany okres należy złożyć do dnia 31 stycznia 2021 r. Jeśli płatnik zapłacił składki, zanim został rozpatrzony pozytywnie jego wniosek o zwolnienie, otrzyma zwrot tych składek.

Radzie Ministrów nadane zostało uprawnienie do wydłużenia, w drodze rozporządzenia, okresów zwolnienia, lub objęcia tym zwolnieniem innych płatników składek, przy uwzględnieniu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutków nimi wywołanych, ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z tych stanów oraz obszarów życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotkniętych konsekwencjami COVID-19.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Po art. 15zs1, który wprowadza do specustawy dodatkowe świadczenie postojowe, dodano art. 15 zs2. Na mocy tego przepisu przewidziano jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z rodzajów działalności określonych w ustawie zmieniającej i które skorzystały ze świadczenia postojowego. Warunkiem otrzymania jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Świadczenie to będzie można otrzymać w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., czyli kwotę 2.080 zł., a osoby do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, otrzymają to świadczenie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dotacja w wysokości 5.000 zł.

Mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy starosta może, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do dotacji powinien zawierać oświadczenia:

 • posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy;
 • prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie zmieniającej;
 • potwierdzające, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
 • niezawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Podmioty, które otrzymały dotację, są zobowiązane do jej zwrotu na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, z którego otrzymały dotację, jeżeli nie wykonywały działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania dotacji. Ponadto dotacja podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę, wraz z odsetkami liczonymi od dnia udzielenia dotacji, na rachunek bankowy powiatowego urzędu pracy, jeżeli:

 • wydatkowali ją niezgodnie z przeznaczeniem;
 • złożyli niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa wyżej,
 • nie poddali się kontroli prowadzonej przez starostę w zakresie wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i właściwego dokumentowania dotacji.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, może się zwrócić przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, i którego przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dofinansowanie będzie przysługiwało w kwocie 2.000 zł. miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, (także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych) a do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy będzie mógł otrzymać przedsiębiorca:

 • który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • który nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
 • wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:
 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
 • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.