Tarcza antykryzysowa - zwolnienie świadczeń z podatku dochodowego

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie świadczeń z podatku dochodowego

  • 4.8 / 5
  • 5

Wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej a opodatkowanie

Od rozpoczęcia pandemii COVID-19, w Dzienniku Ustaw systematycznie publikowane były tzw. tarcze antykryzysowe, mające wspierać przedsiębiorców. Tarcze 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 i 8.0 stanowią kompleksowy pakiet form pomocowych, w tym skierowanych do firm borykających się z trudami prowadzenia działalności w pandemii.

Jedynie część form wsparcia szczegółowo uregulowano pod kątem podatkowym. Pozostałe, z uwagi na ryzyko błędnego rozliczenia uzyskanego wsparcia, wymagają każdorazowej analizy przez podatnika pod kątem obowiązujących przepisów.

Warto przy tym podkreślić istotę gromadzenia należytej dokumentacji wszelkich wydatków, jakie przedsiębiorca sfinansował dzięki świadczeniom. Starannie skompletowana dokumentacja pozwoli mu w sprawny sposób wykazać prawidłowość wydatkowania otrzymanego wsparcia.

Formy pomocowe wypłacane w ramach tarcz - co z podatkami?

Świadczenie postojowe

Jednym z głównych elementów tarczy antykryzysowej, czyli pakietu ustaw mających przeciwdziałać skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię wirusa COVID-19, jest świadczenie postojowe. Skorzystać mogą z niego osoby samozatrudnione - mali przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników i opłacają składki wyłącznie za siebie.

Świadczenie postojowe wynosi 2080 złotych, co stanowi równowartość 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce w 2020 r. Przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej, zwolnieni z opłacania podatku VAT, mogą otrzymać świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Świadczenie to zwolnione jest z podatku dochodowego. Nie podlega ono opodatkowaniu, a tym samym nie musi być wykazywane w rocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok. Od kwoty wypłaconej z ZUS nie dokonuje się też potrąceń ani egzekucji.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dodatkowe świadczenie to środki pieniężne dla firm z określonych branż, w przypadku których nastąpił przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dodatkowe świadczenie postojowe wynosi 2080 zł lub 1300 zł - przedsiębiorca otrzymuje pomoc w takiej samej wysokości, w jakiej wcześniej otrzymał świadczenie postojowe.

Z chwilą wejścia w życie, dodatkowe świadczenie postojowe podlegało standardowemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na skutek zmian w ustawie, wprowadzone zostało zwolnienie z podatku dochodowego tego świadczenia.

Świadczenie to, otrzymane przez przedsiębiorcę zarówno w 2020 r. jak i w 2021 r., jest zwolnione z podatku dochodowego. Przychodu z tego źródła nie ujmuje się w zeznaniu rocznym.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników

W ramach tarczy antykryzysowej możliwe jest również skorzystanie z dofinansowań do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc w tej formie mieści się w definicji przychodów z działalności gospodarczej wymienionych w ustawie jako inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów. Tym samym spełnia przesłanki wynikające z przepisów.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Wsparcie przedsiębiorców poprzez dofinansowania wynagrodzeń i składek ZUS będzie zatem stanowić przychód z prowadzonej działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu. Co jednak ważne, kwota dofinansowania, która stanowi przychód, może być zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodu.

Jednocześnie, w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne w części, w jakiej zostały dofinansowane, nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, dofinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego.

Mikropożyczki wypłacane w kwocie 5000 zł

Tracza antykryzysowa wprowadziła możliwość wnioskowania o pożyczkę dla tych działalności gospodarczych, które nie zatrudniają pracowników. O dofinansowanie w wysokości 5000 zł mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Uzyskane środki można przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z brzmieniem przepisów, przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Tak więc przedsiębiorcy nie muszą kwoty dofinansowania wykazywać w rocznych rozliczeniach PIT za 2020 rok.

Beneficjenci nie zapłacą też podatku od czynności cywilno-prawnych, z którego zwolnione są pożyczki udzielane z funduszy celowych, jakim jest Fundusz Pracy.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Bezzwrotne dotacje

Na zasadach analogicznych do mikropożyczki, interpretowana jest bezzwrotna dotacja, jaka wypłacana jest na podstawie przepisów Tarczy branżowej 6.0. W jej ramach mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł.

W myśl aktualnych przepisów, przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie podlega ona zatem obowiązkowi wykazania w zeznaniu rocznym PIT za 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Wdrożone już wiosną 2020 r. zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz określone fundusze publiczne pojawia się w kolejnych pakietach pomocowych zaproponowanych przez rząd.

Co do zasady, umorzone składki ZUS nie są przychodem w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Nie podlegają one zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie należy wskazać, że wartości składek, z których przedsiębiorca został zwolniony, nie można rozliczyć w kosztach podatkowych. Koszty podatkowe mogą stanowić jedynie składki, które przedsiębiorca poniósł i odpowiednio udokumentował - w tym przypadku składki zostały opłacone przez państwo. W efekcie, wielu przedsiębiorców uzyska zwolnienie, ale zapłaci wyższy podatek.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Pożyczka wypłacana z PFR

Pomoc udzielona przedsiębiorcom z Polskiego Funduszu Rozwoju zyskała miano subwencji.

Nazwa ta sugeruje bezzwrotną pomoc, jaką należy opodatkować w momencie jej otrzymania. Jak jednak wynika z wyjaśnień PFR i Ministerstwa Finansów, świadczenie pomocowe tego typu należy traktować tak samo jak pożyczkę. To oznacza, że jej otrzymanie, jak również zwrot świadczenia są zwolnione z podatku dochodowego.

Eksperci artykułu: