Termin wprowadzenia kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu oraz ulga na zakup kasy rejestrującej - interpretacja podatkowa

Dla firm: Termin wprowadzenia kasy fiskalnej po przekroczeniu limitu oraz ulga na zakup kasy rejestrującej - interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 4

Stan faktyczny i zdarzenia przeszłe przedstawione we wniosku:

  1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2013 r. - jest organizatorem turystyki oraz świadczy usługi pilota i przewodnika turystycznego.
  2. Do tej pory Wnioskodawca świadczył głównie usługi dla firm i korzystał ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.
  3. Obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekraczał 20 000 zł.
  4. 1 października 2021 r. obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczył 20 000 zł. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawca stracił prawo do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej.
  5. Od początku listopada 2021 do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie wykonał żadnej usługi ani nie zarejestrował sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
  6. W dniu 20 stycznia 2022 r. Wnioskodawca wprowadził do działalności kasę fiskalną (w tym dniu nastąpiła fiskalizacja urządzenia).
  7. Wnioskodawca chciałby starać się o zwrot części wydatków poniesionych na urządzenie (700 zł). Mimo, iż zwolnienie utracił on 1 stycznia 2022 r., to do 20 stycznia 2022 r. nie miał żadnej transakcji sprzedaży.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy Wnioskodawca przekroczył termin wprowadzenia kasy fiskalnej? Czy nadal należy mi się ulga na zakup urządzenia o którą zamierzam wnioskować, mimo że kasa nie była zafiskalizowana w dniu 1 stycznia 2022 r.?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy obowiązek użycia kasy fiskalnej uruchomi pierwsza po 1 stycznia 2022 r. sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego. Skoro nie było takiej sprzedaży, to nie nastąpił termin rozpoczęcia wprowadzenia kasy fiskalnej, zatem termin został dotrzymany i ulga powinna zostać przyznana.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku zostało uznane za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z treści ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej treścią, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. zwalnia się podatników, jeśli wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20 000 zł.

W przypadku Wnioskodawcy obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej powstał od dnia 1 stycznia 2022 r. Jednocześnie z uwagi na fakt, że w okresie od listopada 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, nie był on zobowiązany do zakupu kasy rejestrującej.

Wnioskodawca miał obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Pomimo fiskalizacji kasy dnia 20 stycznia 2022 r. Wnioskodawca ma prawo do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (w ramach ustawowych limitów, tj. 90% ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł). A to dlatego, że od momentu utraty zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej do jej zainstalowania nie dokonał żadnych czynności wpływających na konieczność posiadania kasy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: