Ulga IP Box - interpretacja podatkowa

Dla firm: Ulga IP Box - interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 3

Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box) - interpretacja podatkowa

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

  • Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność związana z wytwarzaniem oprogramowania. Świadczy usługi jako niezależny deweloper na rzecz spółki z branży IT z siedzibą w Polsce, gdzie tworzy oprogramowanie dla klientów tej spółki.
  • Prowadzona przez wnioskodawcę działalność w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej - jest to działalność o charakterze twórczym, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe.
  • Wymienione we wniosku efekty prac stanowią odrębne programy komputerowe podlegające ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W większości przypadków wnioskodawca jest właścicielem oprogramowania, które rozwija. Zdarza się, że rozwija oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Klientowi.
  • Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję i jest ona prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP.
  • Faktury przychodowe wnioskodawcy obejmują wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów.
  • Wnioskodawca chciałby zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania wynoszącą 5% uzyskanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej od sierpnia 2020 r. oraz na lata przyszłe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 5% do dochodu uzyskiwanego z tytułu świadczonych usług tworzenia oprogramowania, na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca podkreśla, że spełnia wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z opisanych usług w zakresie świadczonych usług tworzenia oprogramowania.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym korzystne rozwiązanie podatkowe skierowane jest do przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box).

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy - prowadzona przez niego działalność w zakresie tworzenia, rozwijania i ulepszania oprogramowania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Autorskie prawo do oprogramowania wytwarzanego, rozwijanego i ulepszanego przez wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód uzyskany przez wnioskodawcę ze sprzedaży usługi, uwzględniającej dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci oprogramowania, stanowiącego utwór prawnie chroniony i wytworzonego bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, stanowi kwalifikowany dochód ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca będzie mógł skorzystać w zeznaniu rocznym z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu za 2020 r. oraz za lata kolejne (o ile jego sytuacja lub aktualne prawo nie ulegną zmianie), według 5% stawki podatku dochodowego.

Eksperci artykułu: