Usługi świadczone dla zagranicznego przedsiębiorcy a ustalenie limitu zwolnienia podmiotowego. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Usługi świadczone dla zagranicznego przedsiębiorcy a ustalenie limitu zwolnienia podmiotowego. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 2

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku

  1. Wnioskodawca planuje prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług pośrednictwa handlowego (PKD 74.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń”).
  2. Usługi te będą podlegały opodatkowaniu w kraju nabywcy, który jest przedsiębiorcą (B2B). Nabywcą będzie podmiot z kraju trzeciego (Stany Zjednoczone) lub zarejestrowany dla potrzeb VAT podmiot z Irlandii.
  3. Wnioskodawca, występując w tej transakcji jako sprzedawca, na wystawianych dokumentach sprzedaży umieszczałby informację o odwrotnym obciążeniu.
  4. W kraju wnioskodawca korzystałby ze zwolnienia VAT.
  5. Wnioskodawca będzie zatem prowadził sprzedaż usług poza terytorium kraju oraz dokonywała dostawy towarów na terytorium kraju (transakcje opisane powyżej).

Pytanie wnioskodawcy:

Czy usługi świadczone na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy (unijnego i z kraju trzeciego), będą podlegały uwzględnieniu przy ustalaniu limitu zwolnienia VAT?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że nie należy uwzględniać wielkości przychodu z tytułu świadczonych usług, zakwalifikowanych do PKWiU 74.90.20.0 jako „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem nieruchomości i zabezpieczeń”, świadczonych na rzecz podmiotów zagranicznych, zarówno dla podmiotu unijnego, jak i z kraju trzeciego, do ustalenia sprzedaży objętej limitem, o którym mowa w art. 113 ust. 1. ustawy o VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Sumowaniu do limitu podlegałaby tylko sprzedaż towarów na terenie kraju. Przekroczenie kwoty 200 000 zł, liczonej proporcjonalnie od okresu rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego wiązałoby się z przejściem na opodatkowanie sprzedaży towaru stawką obowiązującą w kraju.

Miejscem świadczenia usług na rzecz usługobiorcy, będącym przedsiębiorcą, którego siedziba znajduje się poza terytorium kraju, będzie to miejsce siedziby. Zatem, jeśli usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, nie powinna być wliczana do limitu sprzedaży objętej zwolnieniem, do której nie zalicza się świadczenia usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, ponieważ ich miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.

W ocenie wnioskodawcy wartość usług wykonywanych na rzecz podmiotów zagranicznych (zarówno unijnych, jak i z kraju trzeciego), będących przedsiębiorcami, nie powinna być uwzględniana przy ustalaniu limitu sprzedaży dla celów stosowania zwolnienia podmiotowego.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko wnioskodawcy uznane zostało przez KIS za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W celu prawidłowego zastosowania prawa w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania świadczonych usług w pierwszej kolejności konieczne jest określenie miejsca świadczenia usług przez wnioskodawcę. Obowiązuje tzw. zasada terytorialności - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wymienione czynności, tylko gdy miejscem ich świadczenia jest terytorium kraju.

Podatnikiem dla potrzeb stosowania przepisów o miejscu świadczenia usług jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Podatnikiem jest zarówno podatnik polski, jak i podatnik z innego państwa członkowskiego oraz podatnik z kraju trzeciego. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich.

W przypadku wnioskodawcy, jeśli kontrahenci z Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych, na rzecz których będzie świadczone będą usługi pośrednictwa, są podatnikami w rozumieniu ustawy, posiadającymi siedzibę działalności gospodarczej w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub w kraju trzecim, to miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług będzie terytorium tego państwa, w którym dany ww. usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej, a zatem Irlandia lub Stany Zjednoczone.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpłatne świadczenie usług, których miejsce świadczenia (opodatkowania) znajduje się poza terytorium kraju nie stanowi sprzedaży w rozumieniu ustawy. Tym samym przy ustalaniu prawa do zwolnienia, nie uwzględnia się świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju.

W związku z tym do wartości limitu zwolnienia, wnioskodawca nie powinien wliczać kwot z tytułu wykonania usług pośrednictwa, które nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 23.02.2023 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: