Utrata prawa do stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych w momencie przekroczenia limitu dochodów. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Utrata prawa do stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych w momencie przekroczenia limitu dochodów. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 2

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

  1. 1 stycznia 2021 r. Wnioskodawca dokonał wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT estoński).
  2. Deklaracja opodatkowania w tej formie została poprzedzona weryfikacją spełnienia warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Dokonany wybór opodatkowania obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych wskazanych przez podatnika w zawiadomieniu.
  3. W przypadku naruszenia warunków stosowania, podatnik traci prawo do ryczałtu również w tym 4-letnim okresie. Utrata prawa do stosowania ryczałtu następuje w przypadku, gdy przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, przekroczyła 100 000 000 zł. Przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług.
  4. W przypadku Wnioskodawcy, w chwili składania wniosku istniało prawdopodobieństwo, że kwota 100 000 000 zł przychodów z działalności może zostać przekroczona w 2021 r. (Uwaga - limit przychodów rocznych, który do końca 2021 r. wynosił 100 mln zł rocznie, został zlikwidowany od 2022 r.).

Pytanie wnioskodawcy:

Czy Wnioskodawca, u którego łączne przychody z działalności w roku 2021 przekroczą 100 000 000 zł, traci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, gdyby łączne przychody z działalności w roku 2021 przekroczyły 100 000 000 zł, nie utraci on prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Podatnik, u którego przychody lub wartość średnich przychodów były wyższe niż określone w ustawie, ustala dla dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym domiar zobowiązania podatkowego.

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych wybierane jest na okresy czteroletnie. Po zakończeniu okresu czteroletniego, jeśli podatnik spełnia warunki ustawowe, może kontynuować rozliczenia w kolejnych okresach czteroletnich. Wyznaczenie 4-letniego okresu rozliczeń ryczałtem nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż w przypadku naruszenia warunków jego stosowania podatnik utraci prawo do ryczałtu również w tym 4-letnim okresie.

Zdaniem Wnioskodawcy, intencją projektodawcy było zapewnienie podatnikom możliwości pozostania w systemie do końca okresu czteroletniego, w sytuacji, gdy podatnik osiągnie wartość przychodów (średnich przychodów), która powodowałaby naruszenie warunku.

W przypadku wystąpienia przekroczenia warunku przychodowego wskazany przepis przewiduje domiar zobowiązania podatkowego podatnikom, którzy pomimo przekroczenia warunku przychodowego, zdecydują o kontynuacji rozliczeń ryczałtem do zakończenia 4-letniego okresu opodatkowania tą formą.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

W ocenie dyrektora KIS stanowisko w sprawie skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej możliwości kontynuacji rozliczeń w ramach ryczałtu od dochodów spółek i nieprawidłowe w części dotyczącej obowiązku stosowania domiaru zobowiązania podatkowego.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie decyzji:

Spółka, która wybrała ryczałt w 2021 r. i jednocześnie w tym roku przekroczyła łączne przychody w wysokości 100 000 000 zł nie traci prawa do opodatkowania Ryczałtem w 2022 r. Taka spółka, jeżeli podejmie decyzję o kontynuacji opodatkowaniem Ryczałtem, może kontynuować rozliczenia ryczałtem.

Podatnik opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, który w 2021 r. przekroczył limit przychodowy, a który podjął decyzję o dalszej kontynuacji opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, nie będzie zobowiązany do uzyskanych w 2022 r. dochodów stosować domiaru zobowiązania podatkowego (zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu).

Eksperci artykułu: