VAT-UE – kiedy występuje obowiązek rejestracji?

Dla firm: VAT-UE – kiedy występuje obowiązek rejestracji?

 • 4.8 / 5
 • 5

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

VAT-UE, znany jako NIP unijny lub europejski numer VAT, to numer nadawany podatnikom, aby mogli dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT-UE jest obowiązkowe w handlu z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej.

NIP europejski w przypadku polskich przedsiębiorców składa się z przedrostka PL i ciągu 10 cyfr. Ma zatem format: PL-XXXXXXXXXX.

Podstawą prawną określającą zasady przyznawania podmiotom gospodarczym numeru VAT-UE jest ustawa o podatku od towarów i usług.

Czynni podatnicy VAT

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek rejestracji przed dniem:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - zakupu towarów od kontrahenta z UE,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - sprzedaży towarów do kontrahenta z UE,
 • nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy,
 • wykonania usługi na rzecz kontrahenta z UE, w odniesieniu do którego miejscem opodatkowania jest kraj inny niż Polska.

Podatnicy zwolnieni z VAT

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zobligowani są do rejestracji do VAT-UE, gdy:

 • wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w danym roku przekroczyła 50 000 zł;
 • podatnik nabył usługę od kontrahenta, w odniesieniu do której miejscem świadczenia jest kraj nabywcy,
 • podatnik świadczył usługę dla kontrahenta z UE, dla której miejscem opodatkowania VAT jest kraj nabywcy.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak zarejestrować się jako płatnik VAT-UE?

Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak też firm niebędących podatnikami VAT, ale zamierzających wykonywać powyższe czynności.

Bezpłatnej rejestracji w organie podatkowym należy dokonać najpóźniej na dzień przed pierwszą transakcją wewnątrzwspólnotową. Termin rejestracji może wynosić od dwóch tygodni do nawet dwóch miesięcy.

Rejestracji do VAT-UE dokonać można:

 • poprzez wizytę we właściwym urzędzie skarbowym,
 • internetowo poprzez e-Deklaracje lub aktualizację wpisu w CEIDG,
 • listownie.

Rejestracja do VAT-UE przez czynnego podatnika VAT

Podatnicy VAT czynni, którzy składają formularz VAT-R jako aktualizację danych, powinni zaznaczyć następujące pola:

 • pole 4.2
 • pole 8.1
 • pole 59
 • pole 62
 • oraz wypełnić część B.1 i B.2.

Rejestracja do VAT-UE przez podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy, których nie obejmuje obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT czynni, powinni złożyć formularz VAT-R i zaznaczyć poniższe pola:

 • pole 4.1
 • pole 61
 • oraz wypełnić część B.1 i B.2.

Rejestracja do VAT-UE a opłata za pełnomocnictwo

Rejestracja do VAT-UE zwolniona jest z opłaty. Wyjątek stanowi przypadek udzielenia pełnomocnictwa - wtedy konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązkową opłatą nie jest objęte pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składane jest pełnomocnictwo.

Składanie deklaracji VAT-UE

Obowiązkiem podatnika zarejestrowanego do VAT-UE jest składanie deklaracji o charakterze podsumowującym. Informacja podsumowująca nie stanowi w świetle prawa deklaracji podatkowej i nie wynika z niej obowiązek zapłaty podatku. Jest jedynie dokumentem sprawozdawczym. Służy wykazaniu przeprowadzonych w danym okresie transakcji.

Podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-UE co miesiąc. Informację składają jedynie za okresy, w jakich wystąpiła jedna z poniższych transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług,
 • przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju

Złożenie informacji VAT-UE nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia JPK_V7 wprowadzonego w październiku 2020 roku.

Termin składania informacji podsumowującej VAT-UE

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, wyłącznie w formie elektronicznej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły transakcje handlu z krajami UE.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE nie ma obowiązku składania zerowych informacji podsumowujących.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wyrejestrowanie z VAT-UE

W momencie zaprzestania wykonywania transakcji unijnych, podatnik VAT-UE zobowiązany jest zgłosić ten fakt na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego poprzez aktualizację deklaracji VAT-R. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Ponadto, urząd skarbowy może automatycznie wyrejestrować podatnika z VAT-UE. Sytuacja taka wystąpi, jeżeli:

 • nie złoży on obowiązkowej informacji podsumowującej VAT-UE przez okres kolejnych trzech miesięcy lub
 • nie wykaże sprzedaży bądź zakupu towarów wraz z kwotą podatku do odliczenia w deklaracji VAT za okres trzech kolejnych miesięcy lub kwartału.

Eksperci artykułu: