VAT-UE – kiedy występuje obowiązek rejestracji?

Dla firm: VAT-UE – kiedy występuje obowiązek rejestracji?

 • 4.8 / 5
 • 5

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

VAT-UE, znany jako NIP unijny lub europejski numer VAT, to numer nadawany podatnikom, aby mogli dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT-UE jest obowiązkowe w handlu z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej.

NIP europejski w przypadku polskich przedsiębiorców składa się z przedrostka PL i ciągu 10 cyfr. Ma zatem format: PL-XXXXXXXXXX.

Podstawą prawną określającą zasady przyznawania podmiotom gospodarczym numeru VAT-UE jest ustawa o podatku od towarów i usług.

Czynni podatnicy VAT

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek rejestracji przed dniem:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - zakupu towarów od kontrahenta z UE,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - sprzedaży towarów do kontrahenta z UE,
 • nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy,
 • wykonania usługi na rzecz kontrahenta z UE, w odniesieniu do którego miejscem opodatkowania jest kraj inny niż Polska.

Podatnicy zwolnieni z VAT

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zobligowani są do rejestracji do VAT-UE, gdy:

 • wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w danym roku przekroczyła 50 000 zł;
 • podatnik nabył usługę od kontrahenta, w odniesieniu do której miejscem świadczenia jest kraj nabywcy,
 • podatnik świadczył usługę dla kontrahenta z UE, dla której miejscem opodatkowania VAT jest kraj nabywcy.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Jak zarejestrować się jako płatnik VAT-UE?

Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno podatników VAT czynnych, jak też firm niebędących podatnikami VAT, ale zamierzających wykonywać powyższe czynności.

Bezpłatnej rejestracji w organie podatkowym należy dokonać najpóźniej na dzień przed pierwszą transakcją wewnątrzwspólnotową. Termin rejestracji może wynosić od dwóch tygodni do nawet dwóch miesięcy.

Rejestracji do VAT-UE dokonać można:

 • poprzez wizytę we właściwym urzędzie skarbowym,
 • internetowo poprzez e-Deklaracje lub aktualizację wpisu w CEIDG,
 • listownie.

Rejestracja do VAT-UE przez czynnego podatnika VAT

Podatnicy VAT czynni, którzy składają formularz VAT-R jako aktualizację danych, powinni zaznaczyć następujące pola:

 • pole 4.2
 • pole 8.1
 • pole 59
 • pole 62
 • oraz wypełnić część B.1 i B.2.

Rejestracja do VAT-UE przez podatnika zwolnionego z VAT

Podatnicy, których nie obejmuje obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT czynni, powinni złożyć formularz VAT-R i zaznaczyć poniższe pola:

 • pole 4.1
 • pole 61
 • oraz wypełnić część B.1 i B.2.

Rejestracja do VAT-UE a opłata za pełnomocnictwo

Rejestracja do VAT-UE zwolniona jest z opłaty. Wyjątek stanowi przypadek udzielenia pełnomocnictwa - wtedy konieczne będzie uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązkową opłatą nie jest objęte pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składane jest pełnomocnictwo.

Składanie deklaracji VAT-UE

Obowiązkiem podatnika zarejestrowanego do VAT-UE jest składanie deklaracji o charakterze podsumowującym. Informacja podsumowująca nie stanowi w świetle prawa deklaracji podatkowej i nie wynika z niej obowiązek zapłaty podatku. Jest jedynie dokumentem sprawozdawczym. Służy wykazaniu przeprowadzonych w danym okresie transakcji.

Podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-UE co miesiąc. Informację składają jedynie za okresy, w jakich wystąpiła jedna z poniższych transakcji:

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług,
 • przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju

Złożenie informacji VAT-UE nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia JPK_V7 wprowadzonego w październiku 2020 roku.

Termin składania informacji podsumowującej VAT-UE

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, wyłącznie w formie elektronicznej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły transakcje handlu z krajami UE.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE nie ma obowiązku składania zerowych informacji podsumowujących.

Masz pytania dotyczące artykułu? Zadaj je naszym ekspertom

Wyrejestrowanie z VAT-UE

W momencie zaprzestania wykonywania transakcji unijnych, podatnik VAT-UE zobowiązany jest zgłosić ten fakt na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego poprzez aktualizację deklaracji VAT-R. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.

Ponadto, urząd skarbowy może automatycznie wyrejestrować podatnika z VAT-UE. Sytuacja taka wystąpi, jeżeli:

 • nie złoży on obowiązkowej informacji podsumowującej VAT-UE przez okres kolejnych trzech miesięcy lub
 • nie wykaże sprzedaży bądź zakupu towarów wraz z kwotą podatku do odliczenia w deklaracji VAT za okres trzech kolejnych miesięcy lub kwartału.

Eksperci artykułu: