Wydatki na szkolenia a koszty uzyskania przychodów - możliwość zakwalifikowania. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wydatki na szkolenia a koszty uzyskania przychodów - możliwość zakwalifikowania. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 2

Stan faktyczny i zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (w formie spółki) w zakresie wynajmu długoterminowego oraz udzielania leasingu operacyjnego i finansowego.
 2. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca współpracuje z pracownikami agencji pracy tymczasowej oraz zatrudnia własnych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 3. Spółka współpracuje też z osobami fizycznymi (tzw. ekspertami), prowadzącymi działalność gospodarczą, które wykonują dla spółki zadania wymagające specjalistycznej wiedzy. W przyszłości spółka może poszerzać współpracę z ekspertami wchodząc we współpracę ze specjalistami z różnych obszarów.
 4. Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej sprawia więc, że do zawarcia transakcji z kontrahentami konieczne jest wykonanie określonych i ściśle sformalizowanych procedur weryfikacji zarówno klientów, jak i dostawców.
 5. W celu prawidłowego wykonania procedur oraz wymagań spółki konieczna jest znajomość ich aktualnego kształtu oraz wiedza o planowanych zmianach w zakresie procedur lub przepisów. Brak aktualizowania wiedzy dotyczącej procedur i wymogów spółki może skutkować niepoprawnym ich realizowaniem, a w efekcie stratami spółki.
 6. Pracownicy i eksperci po rozpoczęciu zatrudnienia/współpracy ze spółką mogą zostać skierowani na szkolenia w ramach których zdobywają wiedzę z zakresu m.in.: zasad BHP obowiązujących w spółce, struktury organizacyjnej spółki, polityki wynagradzania oraz benefitów oferowanych przez spółkę i innych wymienionych we wniosku.
 7. W związku z organizacją szkoleń spółka ponosi wydatki na np. wynajem sal, wynajem sprzętu audiowizualnego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu koniecznego dla przeprowadzenia szkolenia, wynagrodzenie dla prowadzącego szkolenia, koszty szkolenia zewnętrznego w przypadku ich organizacji przez podmiot zewnętrzny, a pomocniczo na usługi transportowe, hotelarskie i cateringowe.
 8. Wydatki poniesione w związku z organizacją szkoleń finansowane są ze środków obrotowych spółki. Wydatki udokumentowane są fakturami lub rachunkami.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy wydatki na organizację szkoleń, jakie wnioskodawca poniesie, będą mogły zostać zaliczone dla celów podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy, wydatki poniesione w związku z organizacją szkoleń, jakie spółka poniesie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z ustawą o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (za wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie).

Aby dany wydatek został zaklasyfikowany jako koszty uzyskania przychodu, musi on spełniać następujące cechy:

 • musi być poniesiony przez podatnika,
 • musi być definitywnie dokonany,
 • musi mieć na celu uzyskanie przychodów, ewentualnie zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów,
 • powinien mieć związek z działalnością gospodarczą podatnika,
 • powinien być właściwie udokumentowany,
 • nie może zostać wymieniony w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.

W ocenie wnioskodawcy, wydatki poniesione na udział uczestników w szkoleniach spełniać będą wszystkie powyższe warunki. Poniesione wydatki nie będą znajdować się w grupie wydatków, których dotyczy wyłączenie.

Szkolenia będą chronić spółkę przed błędami pracowników i ekspertów, które mogłyby narazić spółkę na straty. Szkolenia wpływają również na zwiększenie przychodów osiąganych przez spółkę. Przez wysoką jakość świadczonych usług spółka może nie tylko utrzymać istniejących klientów, ale również pozyskiwać nowych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko wnioskodawcy uznane zostało za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy.

W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, jeśli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Muszą one zostać także prawidłowo udokumentowane.

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 08.03.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu: