Wynajem wirtualnego biura a pośrednie koszty podatkowe. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wynajem wirtualnego biura a pośrednie koszty podatkowe. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 3

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca to czynny, zarejestrowany podatnik VAT, polski rezydent podatkowy.
 2. Prowadzi działalność w formie spółki kapitałowej, świadczącej usługi w obszarze IT.
 3. Spółka, w ramach swojej działalności zawarła umowę najmu wirtualnego biura. W ramach tej umowy, wynajmujący udostępnia wnioskodawcy określony adres, w celu zarejestrowania pod tym adresem siedziby prowadzonej przez wnioskodawcę. Wynajmujący świadczy również dodatkowe usługi związane z obsługą adresu (np. odbieranie korespondencji, skanowanie korespondencji przychodzącej).
 4. Umowa z wynajmującym została zawarta na czas nieokreślony. Płatności z tytułu umowy dokonywane są w okresach rocznych.
 5. Najem wirtualnego biura nie będzie wiązał się z nabyciem przez wnioskodawcę jakichkolwiek środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Spółka nie jest w stanie przypisać wydatków na najem wirtualnego biura do konkretnych przychodów. Jest to wydatek związany z całokształtem działalności gospodarczej.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy wydatki poniesione przez wnioskodawcę z tytułu wynajmu wirtualnego biura stanowią pośrednie koszty podatkowe spółki, ujmowane w czasie, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek poniesiony na wynajem wirtualnego biura jako koszt pośrednio związany z uzyskanym przychodem. Prawidłowo należy rozliczać go w czasie, proporcjonalnie do długości trwania umowy.

Do kosztów uzyskania przychodów spółka ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane (z wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów).

Wydatek z tytułu wynajmu wirtualnego biura powinien stanowić koszt uzyskania przychodu o charakterze pośrednim, ponieważ pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem przychodu istnieje związek przyczynowy: do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych konieczne jest posiadanie adresu.

Nie można uznać, że wydatki na wynajem wirtualnego biura, powinny być ujmowane jednorazowo i potrącalne w dacie jego wydatku. Zapłata za korzystanie z prawa następuje co 12 miesięcy. Nie ma to jednak wpływu na fakt, że umowa najmu obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy (czas nieokreślony). Okres faktycznego czerpania korzyści poprzez korzystanie z wynajętego adresu powstał w dniu pierwszej zapłaty i trwa w powiązaniu z kolejnymi płatnościami (odnawiając się rokrocznie, po dokonaniu płatności). Nie było sytuacji, by okres ten pokrywał rok podatkowy wnioskodawcy. Nie jest również możliwe określenie tego, jaka część zapłaty dotyczy danego okresu. W konsekwencji oznacza to, że wydatek należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu, w którym wnioskodawca ma faktycznie możliwość korzystania z usługi.

Przypisanie kosztów w całości do roku podatkowego, w którym wystawiono fakturę, pomimo że koszty te dotyczą w części również kolejnego roku podatkowego, wpłynęłoby na rzetelność podstawy opodatkowania za dwa następujące lata.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę zostało oceniona przez dyrektora KIS za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy.

Zgodnie z ustawą o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Kosztem uzyskania przychodów jest koszt, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Pośrednie koszty uzyskania przychodów to wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów. Są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Podsumowując, ponoszone przez wnioskodawcę wydatki z tytułu wynajmu wirtualnego biura należy uznać jako koszty pośrednie, gdyż nie można przypisać ich do określonych przychodów. Są jednak racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Koszty pośrednie potrąca się, co do zasady, w roku poniesienia. Jeżeli jednak dotyczą one okresu dłuższego niż 1 rok, rozlicza się je proporcjonalnie.

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 08.03.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym