Wypłata komplementariuszowi spółki zaliczek na poczet zysku a obowiązki płatnika - interpretacja podatkowa

Dla firm: Wypłata komplementariuszowi spółki zaliczek na poczet zysku a obowiązki płatnika - interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 3

Stan faktyczny i zdarzenia przeszłe przedstawione we wniosku:

Wnioskodawca złożył wniosek, który dotyczy obowiązków płatnika związanych z wypłatą komplementariuszowi będącemu osobą fizyczną zaliczek na poczet zysku.

Opis zdarzenia przyszłego:

  1. Wniosek dotyczy spółki komandytowej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające rezydencję podatkową w Polsce (Wspólnicy), w tym Wnioskodawca jako jej komplementariusz. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
  2. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność prawnicza (PKD 69.10.Z).
  3. Spółka prowadzi pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
  4. Zyski wypracowane przez Spółkę w danym roku podatkowym będą w całości lub w części wypłacane Wspólnikom zgodnie z zasadami partycypacji w zyskach określonymi w umowie Spółki oraz w uchwale Wspólników. Wypłata zysku za dany rok obrotowy następować będzie po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
  5. Zgodnie z umową Spółki, na poczet zysku Wspólnicy mogą otrzymywać zaliczki w ciągu roku obrotowego.

Pytanie wnioskodawcy:

Czy Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, wypłacając komplementariuszowi Spółki w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet przyszłego (rocznego) zysku Spółki, jest zobowiązany do pobierania od tych wypłat zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i odprowadzania go na rachunek właściwego dla komplementariusza urzędu skarbowego?

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wypłacanych komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłego (rocznego) zysku Spółki.

Zryczałtowany podatek dochodowy będzie podlegał zapłacie dopiero po zakończeniu roku podatkowego, w momencie ustalenia finalnego dochodu (straty) Spółki oraz wysokości jej zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednym z warunków przekształcenia obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe jest więc to, że podatnik jest w stanie określić wysokość należnego do zapłaty podatku. W konsekwencji, jeżeli płatnik ma obowiązek pobrania podatku, powinien posiadać dane niezbędne do jego wyliczenia (musi znać jego wysokość). Obowiązek poboru podatku przez płatnika nastąpi zatem wówczas, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe. Bez takiego przekształcenia, płatnik nie będzie mógł prawidłowo wywiązać się ze swojego obowiązku, gdyż nie będzie miał podstaw do określenia wysokości podatku, który powinien pobrać od podatnika i przekazać właściwemu organowi podatkowemu.

Z powyższego wynika, że wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Ustawodawca w zakresie tego podatku nie wprowadził bowiem obowiązku pobierania zaliczek przez płatnika, zaś obliczenie wysokości podatku powinno odbywać się według zasad określonych w art. 30a ust. 6a ustawy o PIT. Jest to natomiast możliwe dopiero po obliczeniu podatku należnego spółki komandytowej za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Stanowisko, które Wnioskodawca przedstawił we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Wypłata przez Spółkę w trakcie roku podatkowego komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku rocznego Spółki stanowi dla niego przychód z tytułu udziału w takim zysku, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na analogicznych zasadach jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przychód ten powstaje zatem w momencie jego wypłaty i jest opodatkowany stawką 19%.

W konsekwencji, Spółka jest zobowiązana, do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych w trakcie roku wypłat zaliczek na poczet zysku na rzecz komplementariuszy będących osobami fizycznymi.

Eksperci artykułu: