Zmiany podatkowe w 2021 r.

Dla firm: Zmiany podatkowe w 2021 r.

 • 4.8 / 5
 • 8

Od stycznia 2021 r. czekają przedsiębiorców istotne zmiany w podatkach zarówno dochodowych jak i w podatku od towarów i usług. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: objęcie spółek komandytowych CIT, obowiązek sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, wprowadzenie tzw. estońskiego CIT, czy tzw. slim VAT, czyli zmiany w podatku od towarów i usług.

Objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych wprowadza opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dotychczas podatek obciążał tylko wspólników spółki komandytowej, po zmianie obciąży także spółkę. Opodatkowanie będzie zarówno na poziomie spółki komandytowej, jak i na poziomie poszczególnych wspólników. Komplementariusz będzie mógł, stosownie do art. 30a ust. 6a ustawy o PIT, odliczyć od swojego zobowiązania podatkowego podatek CIT zapłacony przez spółkę. Z kolei w przypadku komandytariusza zostało przewidziane zwolnienie, zgodnie z którym wolne od podatku są kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Obowiązek sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej

Podatnicy, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln. euro oraz podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość przychodów, będą mieli obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej. Informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy podatnicy zamieszczą na swojej stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej będzie obejmowała informacje o:

 • stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
 • realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej,
 • transakcjach z podmiotami powiązanymi, jeżeli ich wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 • rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Estoński CIT

Wprowadzony do ustawy o CIT ryczałt od dochodów spółek kapitałowych wzorowany jest na rozwiązaniu estońskim, stąd nazwa „estoński CIT”. Polega on na odroczeniu podatku do momentu wypłaty (dystrybucji) zysku ze spółki. Dodatkową korzyścią będzie także niższe opodatkowanie udziałowca/akcjonariusza. Opodatkowanie ryczałtem obejmie okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, który będzie mógł zostać przedłużony na kolejne okresy czteroletnie. Estoński CIT został skierowany do małych i średnich spółek kapitałowych. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

 • łączne przychody z działalności, liczone wraz z podatkiem od towarów i usług, osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 mln. zł.,
 • udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach,
 • spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców,
 • mniej niż 50% przychodów, o których mowa w pkt 1, pochodzi:
  a) z wierzytelności,
  b) z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
  c) z części odsetkowej raty leasingowej,
  d) z poręczeń i gwarancji,
  e) z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
  f) ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  g) z transakcji z podmiotami powiązanymi

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Slim VAT

W dniu 27 listopada Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie ustawa została skierowana pod obrady Senatu. Projekt ustawy przewiduje m.in. następujące zmiany w ustawie o VAT:

 1. Korygowanie faktur – rezygnacja z obowiązku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Zamiast tego wprowadzono warunek by z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynikało, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura by była zgodna z posiadaną dokumentacją.
 2. Przeliczanie walut obcych – wprowadzono uprawnienie dla podatnika do przeliczania podstawy opodatkowania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.
 3. Ułatwienia dla eksporterów – w przypadku otrzymania zaliczki w eksporcie przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi nie jak dotychczas w terminie 2 ale 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę.
 4. Odliczanie podatku naliczonego – wydłużono do czterech okresów rozliczeniowych prawo do odliczenia VAT naliczonego.
 5. Prezenty o małej wartości – zwiększono limit z 10 do 20 zł.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: