Zwolnienie z opodatkowania dotacji z budżetu państwa podatkiem dochodowym. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Zwolnienie z opodatkowania dotacji z budżetu państwa podatkiem dochodowym. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 3

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: krajowy i międzynarodowy transport drogowy osób, realizowany na podstawie: licencji wydanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (w zakresie transportu międzynarodowego) oraz zezwolenia (w zakresie transportu krajowego). Działalność ta opodatkowywana jest na zasadach ogólnych w formie podatku liniowego. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Prowadzi ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. W ramach transportu krajowego wnioskodawca wykonuje regularne przewozy osób (na liniach komunikacyjnych do 50 km), które są realizowane w oparciu o zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane przez właściwe organy samorządu terytorialnego. Dla każdej linii komunikacyjnej wydane jest odrębne zezwolenie.
 3. W ramach regularnych przewozów osób Wnioskodawca prowadzi dla pasażerów sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych. Część biletów sprzedawana jest przy tym z uwzględnieniem ustawowych ulg (ulgi uczniowskie, ulgi dla dzieci, ulgi dla osób niepełnosprawnych, ulgi dla mundurowych itp.). Sprzedaż biletów, zarówno zwykłych jak i ulgowych, odbywa się za pomocą kas rejestrujących (bileterek).
 4. Wnioskodawczyni otrzymuje refundację z budżetu państwa strat ponoszonych w związku ze stosowaniem w regularnych krajowych przewozach autobusowych ulg, które przysługują uprzywilejowanym osobom (pasażerom) na mocy obowiązujących przepisów.
 5. Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.
 6. Od otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego kwoty dopłaty, w miesiącu jej otrzymania, odprowadzany jest podatek VAT według stawki 8%.
 7. Podstawą do wypłaty przez Urząd Marszałkowski dopłat za dany miesiąc jest składany przez Wnioskodawczynię (przewoźnika) wniosek o wypłatę dopłat do ulgowych pasażerskich przejazdów autobusowych. Zawiera on zestawienie kwot dopłat z podziałem na obowiązujące ulgi wraz z wydrukiem z informatycznego programu ewidencjonującego sprzedaż biletów.
 8. Sprzedaż biletów ulgowych ewidencjonowana jest w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie raportu miesięcznego z kasy fiskalnej i rozliczana w miesiącu jej wystąpienia.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytanie wnioskodawcy:

Czy otrzymywane przez wnioskodawcę dotacje korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy?

Uzasadnienie wnioskodawcy:

W opinii wnioskodawcy dotacje otrzymywane do sprzedawanych biletów ulgowych stanowią co do zasady przychód z działalności gospodarczej. Jednocześnie wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Uprawnienie do otrzymywania dopłat nabywa przewoźnik, który:

 • posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym,
 • stosuje kasy rejestrujące, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
 • zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady przekazywania przewoźnikom dopłat.

Dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W związku z tym korzystają ze zwolenienia od opodatkowania.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

W opinii dyrektora KIS stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika (poza wymienionymi w katalogu zwolnień bądź od których zaniechano poboru podatku). Wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. Samorządy województw przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

Do uzyskania dopłat uprawnieni są przewoźnicy posiadający odpowiednie zezwolenie, stosujący kasy rejestrujące oraz mający umowę z samorządem dotyczącą przekazywania dopłat.

Otrzymywana przez wnioskodawcę dotacja na poczet strat ponoszonych w związku ze stosowaniem obowiązujących ulg, jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Korzysta jednak ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie podlega w związku z tym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 27.09.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: