Regulamin serwisu

Regulamin dot. Programu C.I.K.

§1

Wstęp

 • Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.cik.org.pl, którego właścicielem i wydawcą jest firma C.I.K. sp. z o.o., KRS 0000380095, NIP 1132828736, REGON 142839681.

§2

Definicje

 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.cik.org.pl za pośrednictwem sieci Internet,
 • Klient – oznacza osobę fizyczną bądź prawną, która dokonała zakupu za pośrednictwem Strony Sprzedażowej dostępnej w Serwisie.
 • C.I.K. - oznacza firmę, o której mowa w § 1.
 • Baza Danych - oznacza zbiór danych dostępnych w Serwisie, dotyczących w szczególności: księgowych, biur rachunkowych i instytucji.
 • Treści - wszystkie treści dostępne w Serwisie, w tym: teksty, grafiki, logotypy, ikony, zdjęcia, audio i video, kompilacje danych oraz wszelkie oprogramowania.
 • Serwis - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.cik.org.pl.
 • Strona Sprzedażowa – oznacza stronę, na której prezentowane są produkty wraz z ich specyfiką oraz dostępna jest funkcjonalność umożliwiająca dokonywania ich zakupu.
 • Cookies - pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w celu monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.

§3

Rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 • C.I.K. świadczy na rzecz Użytkowników usługi polegające na udostępnianiu w Serwisie specjalistycznej Treści oraz  Bazy Danych.
 • C.I.K. świadczy na rzecz Klientów usługi polegające na umożliwieniu dokonania zakupu w Serwisie za pośrednictwem dedykowanych Stron Sprzedażowych.

§4

Zasady korzystania z serwisu

 • C.I.K. upoważnia Użytkownika/Klienta do korzystania z Serwisu i znajdującej się tam Bazy Danych oraz Treści wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, Android Webview zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Użytkownik/Klient korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do Treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością C.I.K. i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą służyć składaniu jakichkolwiek ofert handlowych, wykonywaniu tradycyjnej lub e-mailowej korespondencji seryjnej, tworzeniu innych baz danych. Ponadto, dane znajdujące się w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Zabronione jest generowanie zapytań do Serwisu za pośrednictwem oprogramowania.
 • Prawa do Treści, znaków towarowych oraz Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują C.I.K. lub osobom trzecim, które na ich prezentację wyraziły zgodę lub nie wniosły zastrzeżeń.
 • C.I.K. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego. C.I.K. w żadnym wypadku nie jest stroną transakcji realizowanych przez Użytkownika i podmiot ogłaszający się za pośrednictwem Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania podmiotów ogłaszających się za pośrednictwem Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez C.I.K. naruszeń, C.I.K. zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
 • C.I.K. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu/Strony Sprzedażowej albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 • C.I.K. nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§5

Odpowiedzialność

 • C.I.K. nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości lub nieaktualności Treści zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • C.I.K. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują Treści zawarte w Serwisie.
 • C.I.K. nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików.

§6

Statystyki

 • C.I.K. zastrzega prawo do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§7

Polityka prywatności

 • Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Czynności związane z instalacją plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Klientów. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika/Klienta. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • Administratorem danych osobowych jest C.I.K. sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 18A. Dane zbierane są w celu odpowiedzi na zapytania/wnioski przesłane poprzez formularze dostępne w Serwisie a także w celu obsługi Klienta. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika/Klienta. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Użytkownik/Klient ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz żądania ich usunięcia należy składać poprzez formularz.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz Strony sprzedażowej należy składać poprzez formularz. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację oraz uzasadnienie reklamacji.
 • C.I.K. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika/Klienta, za pomocą korespondencji elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w Treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi/Klientowi nie przysługuje prawo odwołania się od Treści odpowiedzi na reklamację.

§9

Postanowienia końcowe

 • Użytkownik/Klient korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest Sąd powszechny miejsca siedziby C.I.K.
 • Niniejszy Regulamin lub jego zmiany, do których C.I.K. zastrzega sobie prawo wchodzą w życie z momentem opublikowania w Serwisie.

 

Data ostatniej publikacji: 02.06.2023 r.