Informacje dla Księgowych

O egzaminie

W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa dereguluje zawód księgowego, co jednocześnie skutkuje zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudzała obawy rynku, co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw, tworząc egzamin dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem Certyfikatu Księgowego C.I.K.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa wniosek o przystąpienie do egzaminu, który powinien zawierać następujące dane:

 • Imiona,
 • Nazwisko,
 • Datę i miejsce urodzenia,
 • Adres do korespondencji,
 • Adres e-mail,
 • Nr. telefonu,
 • Wykształcenie.

We wniosku należy również potwierdzić

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowość,
 • Ukończone minimum 2 lata studiów na jednym z kierunków: rachunkowość, finanse, ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie lub ukończenie szkoleń/kursów związanych z rachunkowością.
  W przypadku ukończenia innego kierunku studiów lub studentów/uczniów szkół partnerskich C.I.K. wniosek rozstrzygany jest indywidualnie.

Wymóg każdorazowego złożenia wniosku wraz z potwierdzeniami dotyczy również osób, które przystępowały już w przeszłości do egzaminu.

Do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która

 • Poprawnie wypełniła i przesłała wniosek oraz spełnia wskazane wyżej kryteria,
 • Uiściła opłatę za egzamin na rachunek organizatora egzaminu.

Osoba zakwalifikowana do egzaminu, otrzymuje unikalny link do egzaminu online.

Przebieg egzaminu

Po otrzymaniu wiadomości z indywidualnym linkiem do strony testu, należy uzupełnić wymagane pola formularza z danymi osobowymi i przejść do rozwiązania testu online.

1. Instrukcje dot. zasad egzaminu:

 • Jest to test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań,
 • Na rozwiązanie testu jest przeznaczony czas 30 minut,
 • Poprawna odpowiedź to 2 punkty, błędna -1 punkt,
 • Egzamin zostaje zaliczony w przypadku uzyskania min. 60% możliwych punktów,
 • Podczas egzaminu nie należy: opuszczać okna przeglądarki, w którym rozwiązywany jest test.

Po zakończeniu egzaminu na wskazany adres e-mail osoba zdająca otrzyma informacje o jego wyniku. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu oraz uiszczeniu opłaty opisanej sekcji "Opłaty", Centrum Informacji Księgowej w ciągu 2 tygodni zobowiązane jest wystawić i wysłać Certyfikat Księgowy C.I.K. oraz wpisać daną osobę do bazy osób posiadających Certyfikat Księgowy C.I.K. Informacje o osobach posiadających ważny Certyfikat Księgowy C.I.K. będą publicznie udostępniane na żądanie, poprzez formularz weryfikacyjny znajdujący się w serwisie cik.org.pl

Zakres egzaminu

Centrum Informacji Księgowej, chcąc utrzymać poziom merytoryczny egzaminu obowiązujący osoby ubiegające się o Certyfikat Księgowy przed deregulacją, podtrzymuje zakres egzaminu określony przez Ministerstwo Finansów.

Opłaty

 • Za podejście do egzaminu - 100 zł netto.
 • Za pakiet 3 podejść do egzaminu - 200 zł netto.
 • Za wpis na listę, C.I.K., wystawienie Certyfikatu Księgowego C.I.K. w wersji elektronicznej - 450 zł netto.*
 • Za wpis do listę, wystawienie Certyfikatu Księgowego C.I.K. w wersji elektronicznej oraz drukowanej z hologramem oraz przesyłką - 550 zł netto.*
 • Za wpis do listę, wystawienie Certyfikatu Księgowego C.I.K. w wersji elektronicznej oraz drukowanej i oprawionej z hologramem oraz przesyłką, wraz ze wsparciem merytorycznym - 650 zł netto.*
*Właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych wpisanych lub ubiegających się o wpis na listę C.I.K. są zwolnieni z opłaty za pierwsze podejście do egzaminu oraz uzyskują bonifikatę w kwocie 150 zł netto. Z opłaty zwolnieni są także studenci/uczniowie uczelni/szkół będących partnerami C.I.K. deklarujący zakup certyfikatu.

Wypełnij wniosek o egzamin.