Informacje dla Księgowych

O egzaminie

W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa dereguluje zawód księgowego, co jednocześnie skutkuje zaprzestaniem wydawania Certyfikatu Księgowego przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzona deregulacja oraz brak certyfikacji zawodu wzbudzała obawy rynku, co do jakości świadczonych usług. Centrum Informacji Księgowej wyszło tym obawom naprzeciw, tworząc egzamin dla osób chcących wykonywać zawód księgowego. Pozytywny wynik egzaminu kończy się wydaniem Certyfikatu Księgowego C.I.K.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa wniosek o przystąpienie do egzaminu (studenci/uczniowie uczelni/szkół będących partnerami C.I.K. wypełniają wniosek poprzez stronę - cik.org.pl/egzamin), który powinien zawierać następujące dane:

 • Imiona,
 • Nazwisko,
 • Datę i miejsce urodzenia,
 • Adres do korespondencji,
 • Adres e-mail,
 • Nr. telefonu.

We wniosku należy również potwierdzić

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowość,
 • ukończone minimum 2 lata studiów na jednym z kierunków: rachunkowość, finanse, ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie. W przypadku ukończenia innego kierunku studiów oraz dla studentów/uczniów szkół partnerskich C.I.K. wniosek rozstrzygany jest indywidualnie.

Wymóg każdorazowego złożenia wniosku wraz z potwierdzeniami dotyczy również osób, które przystępowały już w przeszłości do egzaminu.

Do egzaminu może zostać zakwalifikowana osoba, która

 • poprawnie wypełniła i przesłała wniosek oraz spełnia wskazane wyżej kryteria.
 • uiściła opłatę za wydanie kodu egzaminacyjnego na rachunek organizatora egzaminu.

Osoba zakwalifikowana do egzaminu, otrzymuje jednorazowy kod dostępu do egzaminu online.

Przebieg egzaminu

Po otrzymaniu kodu dostępu do egzaminu należy przejść na stronę testu (studenci/uczniowie uczelni/szkół będących partnerami C.I.K. przechodzą na stronę cik.org.pl/egzamin), wpisać kod we wskazane pole i kliknąć przycisk "rozwiąż test". Następnie ukaże się strona startowa, na której znajdują się:

1. Instrukcje dot. zasad egzaminu:

 • Jest to test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań.
 • Na rozwiązanie testu jest przeznaczony czas 30 minut.
 • Poprawna odpowiedź to 2 punkty, błędna -1 punkt.
 • Egzamin zostaje zaliczony w przypadku uzyskania min. 60% możliwych punktów.
 • Podczas egzaminu nie należy: opuszczać okna przeglądarki, w którym rozwiązywany jest test, odświeżać strony, używać przycisku "wstecz".

2. Formularz do wypełnienia przez zdającego egzamin, zawierający następujące pola:

 • Imiona,
 • Nazwisko,
 • Adres do korespondencji,
 • Adres e-mail,
 • Nr telefonu.

Podawane dane powinny być zbieżne z tymi we wniosku. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk "rozpocznij test".  W tym momencie rozpoczyna się egzamin. Po jego zakończeniu na wskazany adres e-mail osoba zdająca otrzyma informacje o jego wyniku. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu oraz uiszczeniu opłaty opisanej sekcji "Opłaty", Centrum Informacji Księgowej w ciągu 2 tygodni zobowiązane jest wystawić i wysłać Certyfikat Księgowy C.I.K. oraz wpisać daną osobę do bazy osób posiadających Certyfikat Księgowy C.I.K. Informacje o osobach posiadających ważny Certyfikat Księgowy C.I.K. będą publicznie udostępniane na żądanie, poprzez formularz weryfikacyjny znajdujący się w serwisie cik.org.pl

Zakres egzaminu

Centrum Informacji Księgowej, chcąc utrzymać poziom merytoryczny egzaminu obowiązujący osoby ubiegające się o Certyfikat Księgowy przed deregulacją, podtrzymuje zakres egzaminu określony przez Ministerstwo Finansów.

Opłaty

 • Za wydanie kodu dostępu do egzaminu - 100 zł netto*.
 • Za wpis do bazy Certyfikowanych Księgowych C.I.K. - 150 zł netto*.
 • Za wystawienie Certyfikatu Księgowego C.I.K. w wersji elektronicznej - 300 zł netto.
 • Za wystawienie Certyfikatu Księgowego C.I.K. w wersji elektronicznej oraz drukowanej z hologramem oraz przesyłką - 400 zł netto.
 • Za wystawienie Certyfikatu Księgowego C.I.K. w wersji elektronicznej oraz drukowanej i oprawionej z hologramem oraz przesyłką - 500 zł netto.
*Właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych wpisanych lub ubiegających się o wpis na listę C.I.K. są zwolnieni z opłaty za pierwszy kod oraz wpis na listę. Z opłaty zwolnieni są także studenci/uczniowie uczelni/szkół będących partnerami C.I.K. deklarujący zakup certyfikatu.

Wypełnij wniosek o egzamin.