Dla księgowych

Procedura zgłoszenia do walidacji

Chcąc przystąpić do procesu walidacji, kandydat powinien dostarczyć:

 1. Formularz zgłoszeniowy: Kandydat składa zgłoszenie drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.
 2. Załączniki: Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
  > Jeden z akceptowanych dokumentów potwierdzających minimum średnie wykształcenie. W przypadku dokumentów w języku obcym, konieczne jest dostarczenie tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza.
  > Potwierdzenie uiszczenia opłaty za walidację.
  > Oświadczenie o prawdziwości dołączonych dokumentów i danych podanych w zgłoszeniu.
 3. Kwalifikacja: Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do procesu walidacji podejmuje odpowiednia komisja w terminie do 7 dni od wypełnienia wniosku.
 4. Indywidualny Numer Uczestnika (INU): Po zakwalifikowaniu, każdy kandydat otrzymuje unikalny numer uczestnika, który będzie służył do identyfikacji w dalszym procesie walidacji.
 5. Wyznaczenie terminu egzaminu: Kandydat o dacie egzaminu jest informowany za pośrednictwem adresu e-mail wskazanym w zgłoszeniu. W przypadku zmiany terminu walidacji ze względu na niską liczbę zgłoszeń, kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed pierwotnie wyznaczonym terminem.

Zakres egzaminu

Cześć A: Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 1. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych.
 2. Korekta błędnych zapisów w księgach rachunkowych.
 3. Ustalanie i ujmowanie w księgach podatku dochodowego.
 4. Zasady inwentaryzacji i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
 5. Skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług.
 6. Skutki zdarzeń gospodarczych w zakresie podatku dochodowego bieżącego i odroczonego.
 7. Kalkulacja kosztów wytworzenia produktu.
 8. Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Część: B. Sporządzanie i analiza sprawozdania finansowego

 1. Przyporządkowanie obrotów kont wynikowych do rachunku zysków i strat.
 2. Przyporządkowanie sald kont do bilansu.
 3. Ujawnienia w informacji dodatkowej.
 4. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
 5. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
 6. Analiza sprawozdania finansowego.

Część: C. Zarządzanie kosztami i finansami

 1. Rachunek kosztów dla celów zarządczych.
 2. Ustalanie progu rentowności.
 3. Zasady tworzenia budżetu.
 4. Szacowanie wartości pieniądza w czasie.
 5. Wymienione punkty dotyczą głównych obszarów i zagadnień, które będą oceniane podczas egzaminu.

Wymienione powyżej punkty dotyczą głównych obszarów i zagadnień, które będą oceniane podczas egzaminu. Szczegółowy zakres egzaminu dostępny jest na: Zakres egzaminu. Przykładowe pytania dostępne na: Przykłady pytań

Format egzaminu

 • Egzamin składa się z trzech części: A, B, C opisanych w punkcie „Zakres egzaminu”
 • Egzamin skupia się na sprawdzaniu wiedzy poprzez Test, składający się z pytań jednokrotnego wyboru o różnym stopniu trudności.
 • Pytania mają 3 lub 4 warianty odpowiedzi.
 • Zawiera 100 pytań jednokrotnego wyboru.
 • Maksymalna liczba punktów: 150.
 • Maksymalny czas na rozwiązanie: 180 minut.
 • Osoby z Certyfikatem Księgowym C.I.K. mają do rozwiązania 60 pytań w czasie 120 minut i mogą zdobyć maksymalnie 90 punktów.

Podział pytań w teście

 • Pytania dzielą się na standardowe i zaawansowane.
 • Za prawidłową odpowiedź na pytanie standardowe: 1 punkt.
 • Za prawidłową odpowiedź na pytanie zaawansowane: 2 punkty.
 • Za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

Próg zaliczenia

 • Ogólny próg zaliczenia to 60% maksymalnej liczby punktów.
 • Należy zdobyć przynajmniej 60% punktów z każdej z części.

Podczas egzaminu

 • Uczestnicy mogą korzystać z kalkulatorów i aktów prawnych (bez komentarzy).
 • Nie można korzystać z pomocy naukowych, materiałów dydaktycznych ani urządzeń mobilnych.
 • Odpowiedzi zaznaczane są krzyżykiem lub zamalowaniem; zmiana odpowiedzi jest dozwolona tylko raz.

Procedura zwolnienia z części pytań na podstawie Certyfikatu Księgowego C.I.K.

Kandydat, który chce skorzystać z procedury zwolnienia z części pytań dzięki posiadaniu Certyfikatu Księgowego C.I.K., powinien zrealizować następujące kroki:

 1. Weryfikacja posiadania certyfikatu: Kandydat musi przedłożyć oryginalny certyfikat wydany przez Centrum Informacji Księgowej
 2. Weryfikacja daty wydania: Certyfikat nie może być starszy niż 5 lat od daty składania zgłoszenia.
 3. Zakres zwolnienia: : Część A
 4. Zgłoszenie zwolnienia:
  > Kandydat powinien złożyć zgłoszenie, dołączając kopię certyfikatu C.I.K. za pomocą formularza kontaktowego.
  > Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej 30 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Wysokość opłaty

 • Opłata za walidację (w tym certyfikat w języku polskim): 1230 zł brutto.
 • Opłata za wydanie certyfikatu w języku angielskim: 246 zł brutto.
 • Opłata za przedłużenie ważności certyfikatu: 246 zł brutto.
 • Odwołanie od wyniku walidacji: 492 zł brutto.
 • Czynności niestandardowe – kwota ustalona przed dokonaniem czynności.

Sposób uiszczenia opłaty

 • Opłata za egzamin powinna zostać przelana na wskazane konto bankowe organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia na egzamin, nie później niż na 7 dni przed egzaminem.
 • W tytule przelewu należy podać: Imię, nazwisko oraz frazę "Opłata za egzamin".

Zwrot opłaty

 • W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, opłata nie jest zwracana, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów niezależnych od kandydata i zostało to odpowiednio udokumentowane.
 • Decyzję o ewentualnym zwrocie opłaty podejmuje komisja egzaminacyjna, a jej decyzja jest ostateczna.

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe nt. walidacji dla kwalifikacji „zarządzanie procesami księgowymi” w ramach zintegrowanego systemy kwalifikacji dostępne są w pliku: Scenariusz walidacji dla kwalifikacji „zarządzanie procesami księgowymi” w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Dodatkowe informacje: