Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a świadczenie usług ciągłych

Dla firm: Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a świadczenie usług ciągłych

  • 4.8 / 5
  • 4

Definicja usług ciągłych

Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia usługi ciągłej, co spowodowało, iż definiowały ją zarówno organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, jak i sądy administracyjne w wydawanych wyrokach.

„Pojęcie usług ciągłych, o których mowa w art. 19a ust. 3 u.p.t.u., należy definiować mając na względzie cel, w jakim wprowadzono regulacje art. 64 Dyrektywy 2006/112/WE, co prowadzi do szerszego rozumienia tego pojęcia niż wywiedzione z prawa cywilnego i odwołujące się do zobowiązań o charakterze ciągłym, bowiem obejmuje ono także świadczenia tradycyjnie definiowane przez prawo cywilne jako okresowe, jak również dokonywane w ramach stałych umów o współpracę, w przypadku których w związku z ich świadczeniem ustalono następujące po sobie terminy płatności.”(wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 maja 2020r. sygn. I SA/Wr 943/19)

„O usługach ciągłych można mówić tylko wtedy, gdy poszczególne czynności usługodawcy nie sposób wyodrębnić. Innymi słowy nie można określić, kiedy kończą się pewne świadczenia, a kiedy następne się rozpoczynają.” (Wyrok WSA w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2020r., sygn. I SA/Łd 850/19 oraz Wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2017r.sygn. akt I FSK 173/16).

Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach ciągłych

Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o VAT „Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.”

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, w przypadku świadczenia usług ciągłych ważne jest aby strony transakcji ustaliły okresy w jakich usługa będzie rozliczana. Pozwoli to na precyzyjne określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Należy również pamiętać, iż ustawodawca przewidział szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku niektórych usług ciągłych m.in. najmu, dzierżawy, usług prawnych czy dostawy mediów.

Zgodnie z art.19a ust.5 pkt 4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje, w przypadku wymienionych w tym przepisie usług, z chwilą wystawienia faktury VAT.

Fakturę z tytułu  świadczenia usług ciągłych należy wystawić nie później niż z upływem terminu płatności za te usługi, dlatego ważne jest aby strony transakcji również ten termin płatności określiły. Co do zasady taka faktura powinna zawierać informacje o okresie rozliczeniowym, za który jest wystawiana.

Jeszcze inaczej będzie wyglądała sytuacja, jeżeli przed wykonaniem usługi w danym okresie rozliczeniowym otrzymamy zaliczkę lub przedpłatę. Art.19a ust.8 ustawy o VAT stanowi, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Wtedy fakturę wystawimy na zasadach ogólnych, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy całość lub część zapłaty.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: