Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika a składki ZUS – interpretacja ZUS

Dla firm: Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika a składki ZUS – interpretacja ZUS

 • 5.0 / 5
 • 4

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawcą jest spółka z o.o., a jej wspólnikami dwie osoby fizyczne będące rezydentami, które posiadają udziały w częściach 95% oraz 5%.
 2. Jeden ze wspólników spółki jest zobowiązany postanowieniami umowy spółki do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki polegających na wykonywaniu czynności w zakresie:
  • pozyskiwania klientów i kontraktów na produkty i usługi związane z działalnością spółki,
  • kosztorysowania kontraktów,
  • doradztwa przy negocjowaniu warunków handlowych,
  • koordynacji realizacji zamówień,
  • opieki nad klientem, analizy rynku,
  • doradztwa technicznego,
  • nadzoru nad prowadzeniem prac montażowych,
  • wykonywania napraw instalacji i urządzeń, czy wykonawstwa robót instalacyjnych.
 3. Głównym przedmiotem działalności spółki jest wykonywanie Instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z).
 4. Wspólnikowi należy się, za realizowanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych, wynagrodzenie w wysokości nieprzewyższającej cen lub stawek przyjętych w obrocie.
 5. Świadczenia będą wykonywane w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin miesięcznie.
 6. Wysokość wynagrodzenia oraz terminy jego wypłaty określa uchwala Zarządu, a maksymalne roczne wynagrodzenia wspólnika nie może przekraczać określonej kwoty.

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z kodeksem spółek handlowych wspólnik może być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych w umowie spółki. Wspólnicy realizujący powtarzające się świadczenia niepieniężne na rzecz spółki nie są ujęci w katalogu osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i nie podlegają również zgłoszeniu do tych ubezpieczeń, a więc nie należy ich zgłaszać do ZUS.

Katalog podmiotów podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym stanowi enumeratywne wyliczenie tytułów aktualizujących obowiązek ubezpieczeniowy i jako taki katalog zamknięty, nie dopuszcza wykładni rozszerzającej.

Zgłoszeniu i pobieraniu przez spółkę składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wypadkowe mogą podlegać wyłącznie niektóre z grup osób wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Odpowiedź ZUS Oddział w Gdańsku:

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę należy uznać za nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Jak wynika z treści wniosku świadczenia, o których mowa we wniosku są świadczeniami o charakterze ciągłym, stałym a więc takim, który nie mieści się w dyspozycji powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki.

Przytoczony w opisie zdarzenia przyszłego wniosku zakres, rodzaj i wymiar prac, do których zobowiązany jest wspólnik w połączeniu z przedmiotem działalności spółki wskazują, że obowiązki wspólnika są zadaniami o charakterze usługowym, a opisane czynności wspólnika stanowią obowiązki charakterystyczne dla umowy o świadczenie usług.

W opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zmierza do posłużenia się regulacją kodeksu spółek handlowych do stworzenia mechanizmu wynagradzania wspólnika w sposób niezgodny z racjonalnością tej instytucji prawnej. Wspólnik de facto, mając na uwadze charakter i zakres wykonywanych czynności, świadczy na rzecz spółki usługi charakterystyczne dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

Komentarz:

Widzimy, że w powyższej interpretacji ZUS podważa, że czynności wykonywane przez wspólnika w ogóle są czynnościami w rozumieniu powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki, dopatrując się w nich ciągłego i stałego charakteru. Organ dostrzega podobieństwo między zadaniami wspólnika, a przedmiotem działalności spółki, konkludując przy tym, że takowa relacja stanowi w rzeczywistości umowę o świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki.

Omawiana interpretacja ukazuje ryzyko polegające na tym, że ZUS może zakwestionować samą zasadność posłużenia się instytucją powtarzających się świadczeń niepieniężnych z uwagi na charakter mechanizmu wynagradzania wspólnika, który zdaniem organu nie spełnia jej definicji. W ocenie stanowiska wnioskodawcy zwraca się uwagę na fakt, że świadczenia wspólnika nie są powtarzające się, a ciągłe.

Wydaje się być zasadnym, że jeśli chcemy ograniczyć takowe ryzyko, należałoby zastanowić się nad tym kiedy, jak długo i w jakich odstępach czasowych będziemy wykonywali świadczenia w ramach omawianej instytucji. Rzecz jasna rodzaj wykonywanych czynności będzie kwestią indywidualną uzależnioną m.in. od posiadanej profesji. Jeżeli np. ktoś jest księgowym, to w ramach świadczenia, które rozumielibyśmy jako powtarzalne, byłoby coroczne sporządzenie sprawozdania finansowego. Niewątpliwie czynność ta powtarza się co określony czas, jest konkretnym zadaniem, mającym co do zasady swój ściśle wyznaczony początek i koniec.

Podobnym świadczeniem byłoby również sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej, czy comiesięczne sporządzenie pliku JPK, a więc skonkretyzowane i zdefiniowane zadania, które należy wykonać raz na jakiś określony czas.

Reasumując, w celu niwelowania omawianego ryzyka przy zastosowaniu instytucji powtarzających się świadczeń niepieniężnych wspólnika na rzecz spółki, należałoby dobierać taki zakres obowiązków, wynikających z tych świadczeń, które wypełniałyby ich powtarzający się i skonkretyzowany charakter.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: bip.zus.pl/inne/interpretacje
 • Znak sprawy: DI/100000/43/1/2023
 • Data wydania interpretacji: 14.02.2023
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym