Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przeznaczenie na najem prywatny, a VAT. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przeznaczenie na najem prywatny, a VAT. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 3

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawcy prowadzą s.c. z udziałami w zyskach i stratach 50/50%.
 2. W 2017 r. na potrzeby działalności gospodarczej nabyli na współwłasność łączną od os. fiz. nieruchomości gruntowe w postaci dwóch działek oraz udział w nieruchomości gruntowej stanowiącej docelowo drogę. Zakup nieruchomości nie był opodatkowany VAT.
 3. Na zakupionej nieruchomości gruntowej w ramach powadzonej działalności gospodarczej wybudowano budynek magazynowo-biurowy. Nieruchomość została zaliczona do środków trwałych i za wyjątkiem gruntu była amortyzowana w rozumieniu podatku PIT.
 4. W trakcie działalności gospodarczej całość nakładów ponoszonych na wybudowanie, a także późniejsze użytkowanie powodowało odliczanie przez podatników podatku naliczonego.
 5. Planowane jest przekształcenie s.c. w sp. z o.o. i w związku z tym zamierza się dokonać przeniesienia nieruchomości do majątku prywatnego wspólników, przy czym nieruchomość będzie nadal wynajmowana sp. z o.o. w ramach najmu prywatnego na cele magazynowo-biurowe i nie będzie wykorzystywana na potrzeby osobiste. W sp. z o.o. proporcje udziałów wspólników pozostaną bez zmian.
 6. W okresie wyłączenia nieruchomości z s.c. do majątku prywatnego wspólników i oczekiwania na powstanie sp. z o.o., uzależnione od daty rejestracji w KRS, nieruchomość nadal będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności, ale w ramach wynajmu nieruchomości spółce przez wspólników. Najem będzie miał charakter ciągły, prywatny, służący celom zarobkowym.
 7. Nie dojdzie do likwidacji przedsiębiorstwa s.c., bowiem w rozumieniu przepisów podatku dochodowego zostanie ono przekształcone w sp. z o.o. i będzie kontynuowało działalność gospodarczą, a działalność wspólników s.c. będzie kontynuowana w rozumieniu przepisów o podatku VAT w zakresie najmu nieruchomości. W zakresie najmu nieruchomości wspólnicy nie będą korzystali ze zwolnienia z podatku VAT, świadcząc najem jako czynni podatnicy podatku VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytania:

 1. Czy wycofanie Nieruchomości wykorzystywanej w ramach przedsiębiorstwa s.c. do majątku prywatnego dotychczasowych wspólników s.c., której najem będzie w dalszym ciągu bez przerwy kontynuowany przez współwłaścicieli jako osoby fizyczne na rzecz spółki przekształconej ze s.c w sp. z o.o. będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
 2. Czy wycofanie nieruchomości z s.c. do majątku prywatnego dotychczasowych wspólników s.c. z przeznaczeniem na dalszy najem prywatny z sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia s.c. będzie powodować skutki w postaci korekty podatku naliczonego VAT?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

 • Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie do majątku prywatnego dotychczasowych wspólników s.c. nieruchomości wykorzystywanej w ramach przedsiębiorstwa s.c. nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie dojdzie do zmian własnościowych nieruchomości, ponieważ obecnie stanowią one współwłasność łączną wspólników spółki osobowej w proporcji 50/50%, co nie ulegnie zmianie po przeprowadzeniu czynności opisanych  w zdarzeniu przyszłym. Ponadto nie dojdzie ani do przekazania na potrzeby osobiste dotychczasowych wspólników sc. i osób wymienionych w adekwatnych przepisach, jak również do przekazania na rzecz innych wskazanych osób. Zostanie zachowana tożsamość współwłaścicieli, a także przeznaczenie najmu nie będące przeznaczeniem na cele osobiste dotychczasowych wspólników, bowiem w dalszym ciągu nieruchomość będzie wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w drodze najmu prywatnego. Mając to na uwadze, nie dojdzie ani do darowizny, ani do przekazania nieruchomości na rzecz innych osób.

 • Ad.2 W przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości, jak w opisanej sytuacji, co do których s.c. posiadała prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT w momencie nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie, Wnioskodawca jako podatnik co do zasady ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego, jednakże mając na uwadze regulacje zawarte w przepisach ustawy o VAT, Wnioskodawca uznaje, iż regulacje nie będą miały zastosowania do opisanego zdarzenia przyszłego, ponieważ mimo wycofania nieruchomości  z przedsiębiorstwa spółki, będzie ona nadal mieć związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, a wynajem na cele niemieszkalne nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku VAT i będzie opodatkowany zgodnie z ustawą o VAT.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

 • Ad.1 Wycofanie Nieruchomości wykorzystywanej w ramach przedsiębiorstwa s.c. do majątku prywatnego dotychczasowych wspólników s.c., której najem będzie w dalszym ciągu bez przerwy kontynuowany przez współwłaścicieli jako osoby fizyczne na rzecz spółki przekształconej z s.c. w sp. z o.o. nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

 • Ad.2 Wycofanie Nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej do majątku osobistego wspólników spółki w celu wykonywania wynajmu prywatnego nie spowoduje obowiązku skorygowania podatku VAT odliczonego od wydatków związanych z poniesionymi nakładami na przedmiotową nieruchomość.

Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 17.02.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym 

Eksperci artykułu:

Biura obsługujące: