Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynku. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynku. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 2

Opis zdarzenia przyszłego:

 1. Działalność gospodarcza osoby fizycznej, opodatkowana podatkiem liniowym. Czynny podatnik VAT, wykonujący wyłącznie czynności opodatkowane tym podatkiem. Przedmiotem działalności są usługi oraz handel w branży budowalnej.
 2. Nabycie we współwłasności łącznej wraz z córką nieruchomości, budynku mieszkalnego jednorodzinnego z parterem przeznaczonym na działalność gospodarczą. W akcie notarialnym zaznaczono, że część mieszkalna, która znajduje się na piętrze będzie użytkowana przez córkę, natomiast parter jako magazyn, a docelowo po rozbudowie także jako sklep.
 3. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 200 m², z czego 50% stanowi powierzchnia mieszkalna, a druga część to parter stanowiący pomieszczenia na działalność. Zgodnie z definicją, jeżeli co najmniej połowa budynku ma charakter mieszkalny, to jest on budynkiem mieszkalnym.
 4. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, w części amortyzowany podatkowo do końca 2022 r., zgodnie z przepisami przejściowymi, które wprowadził Polski Ład.
 5. W kwietniu 2023 r. Starosta zatwierdził projekt i wydał pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego o część handlowo-usługową wraz z instalacjami oraz na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku mieszkalnego na pomieszczenia budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 6. Po wykonaniu powyższych prac budynek zmieni w sposób znaczny swój charakter. Dobudowana część powiększy powierzchnię użytkową o 110 m², czyli część handlowo-usługowa będzie wynosiła 210 m², a powierzchnia mieszkalna pozostanie bez zmian. Zmieni się także sposób użytkowania, a co za tym idzie klasyfikacja budynku jako usługowo-mieszkalny.

Pytania:

 1. Czy po zakończeniu inwestycji suma wydatków poniesionych na jej realizację będzie stanowiła kwotę, która po wpisaniu do ewidencji środków trwałych będzie wartością początkową, która będzie amortyzowana podatkowo wg stawki 2,5%?
 2. Czy wartość początkowa, za którą zakupiono we współwłasność i która została ujęta w ewidencji środków trwałych będzie nadal mogła być amortyzowana podatkowo po ukończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania - stawką 2,5%, ze względu na zmianę sposobu użytkowania zgodnie z decyzją Starosty?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Analizując przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych, które odebrały prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych przedsiębiorca uważa, że po rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na pomieszczenia handlowo-usługowe będzie mógł dokonywać odpisów podatkowych w koszty działalności, od tej części dobudowanej i tej która będzie podlegała zmianie sposobu użytkowania. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych, a w przypadku budynków o różnorodnym przeznaczeniu decyduje główne, czyli wiodące, proporcjonalnie większe przeznaczenie.

W przypadku budynków usługowo-mieszkalnych, a takim będzie budynek o którym mowa we wniosku, należy posiłkować się rozporządzeniem rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Definicja ta podaje, które budynki są mieszkalne, a które nie. Według tego rozporządzenia budynki niemieszkalne to te, które są wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. Wynika z tego, że jeżeli większa część budynku ma charakter niemieszkalny to będzie on tak kwalifikowany, a więc zastosowanie znajduje stawka amortyzacyjna 2,5%. W przypadku takich budynków nie obowiązuje zakaz amortyzacji.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych jest prawidłowe.

Uzasadnienie DKIS:

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzam, że będzie jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynku, który w wyniku rozbudowy stanowić będzie budynek niemieszkalny w części przeznaczonej na prowadzoną działalność gospodarczą. Wartością początkową budynku niemieszkalnego jest cena jego nabycia, wynikająca z aktu notarialnego oraz poniesionych wydatków na jego ulepszenie, którą należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, budynek niemieszkalny powinno się amortyzować według stawki 2,5%.


Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 22.08.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: