Kasy fiskalne - kasy online, ulga na zakup, zwolnienia z kas, kary

Dla firm: Kasy fiskalne - kasy online, ulga na zakup, zwolnienia z kas, kary

 • 4.6 / 5
 • 8

Obowiązek prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej

Zgodnie z przepisem art. 111 ustawy o VAT podatnicy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna stanowi ewidencję, przy użyciu, której wykazywane są dane o sprzedaży umożliwiające identyfikację poszczególnych sprzedaży oraz prawidłowość określenia przedmiotu opodatkowania, wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może on prowadzić ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest on obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. Jeśli jednak ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Kasa fiskalna online

Kasy fiskalne online wprowadziła ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Zasadnicza różnica między tradycyjnymi kasami a kasami online polega na tym, że muszą one umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii zostaną wyeliminowane poprzez pozbawienie sprzedawców kas możliwości handlu nimi. Kasy te będą funkcjonowały obok kas online aż do momentu ich wyeksploatowania. Zasada ta nie dotyczy jednak branż wrażliwych, dla których wymiana dotychczas używanych kas na kasy online jest obowiązkowa. Pierwszą grupę tworzą przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie:

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Dla nich obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online powstał od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wobec innych branż, dla których w ustawie przewidziane zostały terminy obowiązkowej wymiany dotychczas używanych kas na kasy online, Minister Finansów skorzystał z delegacji zawartej w art. 145b ust. 5 ustawy o VAT i wydał rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1059). Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online powstanie od dnia:

- 1.01.2021 r. w odniesieniu do:

 • ·świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu
 • przeznaczonych do celów opałowych;

- 1.07.2021 r. w odniesieniu do świadczenia usług:

 • ·fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jak skazano w uzasadnieniu projektu prowadzenie tego rozwiązania „(…) ma na celu umożliwienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej narażonej na znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu czy wręcz ich zamknięcie spowodowane trudnościami, jakie pojawiają się w zakresie płynności finansowej w związku z rozprzestrzenianiem się skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2”.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019 r. z ulgi na zakup kasy fiskalnej można skorzystać wyłącznie kupując kasę online. Ulga ta polega na odliczeniu od podatku kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Jeśli zaś kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy mają prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Prawo to dotyczy podatników u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Stosownie zaś do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

 • rozpoczęcia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust.6a ustawy o VAT oraz wymagania techniczne,
 • posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, ulgę odliczy w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Natomiast podmiotom zwolnionym z VAT urząd skarbowy na ich wniosek dokonuje zwrotu ulgi na zakup kasy na rachunek bankowy.

Zwolnienia z kasy fiskalnej

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), które przyznaje zwolnienia na okres trzech lat. Podobnie jak poprzednie regulacje w tym zakresie, rozporządzenie to przewiduje wolnienie ze względu na wysokość obrotów i dotyczy ono podatników, u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Z kolei zwolnienia przedmiotowe wymienia załącznik do rozporządzenia, w którym m.in. zamieszczono usługi związane ze zbieraniem odpadów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, finansowe i ubezpieczeniowe. W rozporządzeniu zawarto też katalog czynności wyłączonych ze zwolnienia. Zalicza się do nich sprzedaż m.in: części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, perfum i wód toaletowych a także usługi m.in: przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami, w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego, fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Kary za brak kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących organ podatkowy nakłada na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wynosi ono 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług i jest ustalone za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przypadku osób fizycznych, które za niedopełnienie obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowe zobowiązanie nie jest ustalane.

Kolejną konsekwencją naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest utrata prawa do odliczenia kwoty wydanej na zakup każdej z kas. Przepisy ustawy o VAT stanowią bowiem, że z ulgi mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sankcje za brak kasy fiskalnej zostały przewidziane też w Kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie bowiem z art. 60 § 1 tej ustawy kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych a w przypadku czynu o mniejszej wadze - karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Przepis ten, odnosząc się do ksiąg, dotyczy także kas fiskalnych, co wynika z art. 53 § 21 Kodeksu karnego skarbowego, który do ksiąg zalicza m.in. urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, w szczególności zapisy kasy rejestrującej.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Eksperci artykułu: