Jednorazowa pożyczka firmowa a VAT. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Jednorazowa pożyczka firmowa a VAT. Interpretacja podatkowa

  • 5.0 / 5
  • 1

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

  1. Spółka z o.o. posiadająca siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski i będąca czynnym podatnikiem VAT od roku 2003. W jej przedmiocie działalności nie figuruje udzielanie pożyczek ani inna tego typu działalność finansowa.
  2. Spółka nie prowadziła działalności w zakresie udzielania kredytów/pożyczek, niemniej w styczniu 2020 r. została podpisana umowa pożyczki, w ramach której zdeklarowała się udzielić innej spółce oprocentowaną pożyczkę w kwocie 36 tys., wypłacaną w transzach miesięcznych wg harmonogramu.
  3. Pożyczkobiorca również jest czynnym podatnikiem VAT, a pożyczkodawca posiada 50% jego udziałów.
  4. Wszystkie czynności spółki są związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, do której to sfery niewątpliwie należy odpłatne udzielanie pożyczek.
  5. Zawarta umowa spełniała przesłanki do uznania za umowę pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także pożyczkę pieniężną w rozumieniu ustawy o VAT.

Pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko spółki, zgodnie z którym przy udzieleniu pożyczki, spółka działa jako podatnik VAT, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o VAT, a w rezultacie czynność udzielenia pożyczki stanowi usługę objętą zakresem VAT, kwalifikowaną jako świadczenie usług za wynagrodzeniem, o którym mowa w ustawie o VAT, podlegające zwolnieniu z VAT na podstawie adekwatnego przepisu?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Biorąc pod uwagę brzmienie przepisów ustawy o VAT, należy przyjąć, że każde świadczenie (każda czynność, która polega na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania), które nie jest dostawą towarów stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Zdaniem spółki czynność udzielenia pożyczki przez spółkę powinna zostać zakwalifikowana na gruncie VAT, jako odpłatne świadczenie usług.

Zgodnie z ustawą o VAT, zwolnienie powinno przysługiwać zarówno w przypadku udzielenia pożyczki przez podmiot profesjonalny trudniący się tego typu działalnością na szeroką skalę (np. bank lub inna instytucja finansowa) jak również w przypadku udzielenia pożyczki przez inny podmiot gospodarczy, w tym przypadku spółkę. Bez znaczenia pozostaje natomiast profil działalności świadczącego usługę i incydentalny charakter usługi. Spółka stoi na stanowisku, że udzielona pożyczka jest czynnością objętą generalnie VAT, niemniej równocześnie zwolnioną od tego podatku.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych jest prawidłowe.

Uzasadnienie DKIS:

Udzielenie przez spółkę pożyczki opisanej we wniosku spełnia przesłanki uznania tej czynności za podlegającą opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w związku z jej prowadzeniem, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzące obowiązki w podatku od towarów i usług. Udzielenie pożyczki stanowi świadczenie polegające na udostępnieniu kapitału na wskazany w umowie okres czasu.

Wyjaśnić należy, że czynności mogą być opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub korzystać ze zwolnienia z tego podatku. Zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Należy stwierdzić, że wskazana we wniosku usługa udzielenia pożyczki przez spółkę stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, przy czym czynność ta korzysta ze zwolnienia od tego podatku.

 

Opracował: Maksym Popow

  • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
  • Data wydania interpretacji: 29.01.2021 r.
  • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: