Wypłata zysku wypracowanego przez JDG po przekształceniu w spółkę kapitałową. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Wypłata zysku wypracowanego przez JDG po przekształceniu w spółkę kapitałową. Interpretacja podatkowa

 • 0.0 / 5
 • 0

Zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku:

 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną i przedsiębiorcą, polskim rezydentem podatkowym, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1985 r. Przedsiębiorstwo działa w branży produkcyjnej.
 2. Wnioskodawca płaci podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej 19% i jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 3. Zyski osiągane przez Wnioskodawcę w ramach Przedsiębiorstwa w części, w jakiej nie są przeznaczane na jego potrzeby prywatne, są kumulowane w Działalności. Służyły i służą one bieżącemu finansowaniu oraz rozwojowi Działalności, m.in. inwestowane są w środki trwałe.
 4. Wnioskodawca z uwagi na kilka czynników, m.in. rozwój i chęć rozbudowy prowadzonej działalności, uczynienia z niej w przyszłości spółki rodzinnej, ma zamiar przekształcić Działalność w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 5. Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki. Z czasem bierze pod uwagę możliwość zbycia udziałów w Spółce na rzecz osób trzecich (członków rodziny), pozostając nadal wspólnikiem większościowym.
 6. Zysk wypracowany przez Wnioskodawcę w ramach działalności stanie się częścią kapitałów własnych Spółki, wykazany zostanie na koncie w pozycji bilansu zysk/strata z lat ubiegłych.
 7. Planowana jest wypłata ze Spółki Zysków wypracowanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę Działalności przed przekształceniem, która nastąpi poprzez obniżenie kapitału zapasowego.

Pytania:

 1. Czy powstanie przychód podatkowy w przypadku otrzymania od Spółki przez Wnioskodawcę będącego udziałowcem Spółki środków pieniężnych, będących wypłatą zysków stanowiących całość lub część Zysków z Działalności, które już raz zostały opodatkowane PIT jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w ramach obniżenia kapitału zapasowego spółki w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, w konsekwencji czy przedmiotowa wypłata środków przez Spółkę, będzie dla przekształconego przedsiębiorcy czynnością neutralną podatkowo na gruncie Ustawy PIT?
 2. Czy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę części udziałów w Spółce na rzecz osoby trzeciej przed wypłatą Zysków na rzecz Wnioskodawcy, w związku z późniejszym otrzymaniem środków pieniężnych przez Wnioskodawcę od Spółki, będących wypłatą zysków stanowiących całość lub część Zysków z działalności opodatkowanych uprzednio PIT w ramach Działalności, w ramach obniżenia kapitału zapasowego spółki w drodze uchwały zgromadzenia wspólników, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, czy też czynność ta będzie dla przekształconego przedsiębiorcy neutralna podatkowo na gruncie Ustawy PIT?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Ad 1 W ramach opisanej wypłaty zysków z kapitału zapasowego dokonanej w oparciu o uchwałę Wnioskodawca nie uzyska przychodu (dochodu), gdyż wypłacone zostaną środki, które już podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochód z działalności gospodarczej został opodatkowany przez Wnioskodawcę na bieżąco w trakcie roku podatkowego. Czynność ta będzie więc neutralna podatkowo.

Ad 2 W przypadku zbycia przez Wnioskodawcę części udziałów na rzecz osoby trzeciej przed wypłatą zysku przez Spółkę, w przypadku późniejszej wypłaty Zysku na rzecz Wnioskodawcy z kapitału zapasowego Spółki, dokonanej w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników, nie uzyska on przychodu (dochodu), gdyż wypłacone zostaną środki, które już podlegały opodatkowaniu PIT, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś zmiana składu osobowego Spółki, w sytuacji w której Wnioskodawca nadal pozostaje jej wspólnikiem i wypłata następuje tylko na rzecz Wnioskodawcy, nie zaś Wnioskodawcy i nowego wspólnika, nie ma wpływu na opodatkowanie transakcji wypłaty zysku na rzecz Wnioskodawcy. Czynność ta będzie więc nadal neutralna podatkowo.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Z chwilą przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, cały majątek osoby fizycznej, wchodzący w skład przedsiębiorstwa, staje się majątkiem spółki, osoby prawnej, która jest odrębnym podmiotem gospodarczym. Osoba fizyczna z właściciela majątku swojego przedsiębiorstwa prowadzonego w formie JDG staje się podmiotem uprawnionym do majątku spółki jedynie w zakresie praw właścicielskich wynikających z posiadanych udziałów, które może realizować wyłącznie w zakresie określonym przepisami KSH.

Przychody udziałowca otrzymane z tytułu zmniejszenia kapitału zapasowego spółki kapitałowej na gruncie ustawy o PIT, stanowią przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przy czym przez „dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych” w rozumieniu tych przepisów należy rozumieć wszelkie przysporzenia, jakie powstają w następstwie posiadanych przez podatnika praw do udziału w zyskach osoby prawnej i które faktycznie zostały przez niego osiągnięte. Nie ma znaczenia, czy środki te pochodzą z zysków tej osoby prawnej.


Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 11.02.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: