Stawka 0% VAT przy dostawie sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych

Dla firm: Stawka 0% VAT przy dostawie sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych

  • 3.7 / 5
  • 3

Co do zasady sprzęt komputerowy opodatkowany jest według ustawowej stawki VAT, czyli 23%.  Ustawa o VAT przewiduje jednak możliwość opodatkowania dostawy sprzętu komputerowego stawką 0% o ile dostawa dokonywana jest na rzecz placówek oświatowych (art.83 ust.1 pkt 26 lit. A  ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, przez placówki oświatowe rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Obniżoną stawkę można zastosować tylko do dostawy sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, są to:

  1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  2. Drukarki;
  3. Skanery;
  4. Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Jest to katalog zamknięty w związku z czym, każdy inny sprzęt nie wymieniony w tym załączniku będzie opodatkowany podstawową stawką VAT.

Aby móc zastosować stawkę preferencyjną Sprzedawca musi być na dzień wystawiania faktury w posiadaniu stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami. To w interesie placówki oświatowej dokonującej zakupu sprzętu komputerowego (wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o VAT) jest aby jak najszybciej po podpisaniu umowy (złożeniu zamówienia) uzyskała od organu ją nadzorującego stosowne potwierdzenie.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

W przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury sprzedawca nie otrzymał takiego potwierdzenia od placówki oświatowej wystawia on fakturę ze stawką 23%. Natomiast w momencie otrzymania takiego potwierdzenia sprzedawca wystawia korektę do faktury pierwotnej.

Sprzedawca ma obowiązek przekazać kopię tego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego.

W praktyce często pojawiają się wątpliwości co do zastosowania stawki preferencyjnej w przypadku dostawy urządzeń multimedialnych (interaktywnych, typu multiboard) lub wielofunkcyjnych (mających jednocześnie funkcję drukarki, skanera, faxu, kserokopiarki).

W przypadku tych urządzeń sprawa wydaje się nie być taka oczywista. Niektóre interpretacje jasno wskazują, że katalog z załącznika nr 8 jest katalogiem zamkniętym i nie można do niego stosować wykładni rozszerzającej, co oznacza, że stawkę preferencyjną można zastosować tylko i wyłącznie do urządzeń tam wprost wskazanych.

Zdarzają się też przypadki, kiedy wnioskodawca otrzymał interpretacją pozwalającą na zastosowanie stawki 0% do zakupu drukarek wielofunkcyjnych a następnie Szef Administracji Skarbowej zmienił interpretację indywidualną na niekorzyść wnioskodawcy. Takim przykładem jest interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 11 października 2018 r. sygn. nr 0114-KDIP1-3.4012.493.2018.1.JG, a następnie zmieniona na niekorzyść wnioskodawcy przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  Pismem z dnia 11 grudnia 2019 r.  sygn. DPP8.8101.30.2019.WCH.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Jednocześnie znaleźć też można pozytywne interpretacje wydawane przez organy podatkowe w potwierdzające możliwość zastosowania preferencyjnej stawki również do w/w urządzeń.

Między innymi interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 października 2019 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.454.2019.1.RR, gdzie Dyrektor KIS potwierdził stanowisko strony w zakresie prawa do zastosowania 0% stawki VAT przy dostawie urządzenia interaktywnego. Natomiast w interpretacji z 17 października 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.396. 2017.2.MC potwierdził możliwość zastosowania stawki 0% przy dostawie urządzenia typu multiboard.

Eksperci artykułu: