Nadpłata składki zdrowotnej i społecznej - korekta zeznania rocznego. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Nadpłata składki zdrowotnej i społecznej - korekta zeznania rocznego. Interpretacja podatkowa

 • 5.0 / 5
 • 2

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

 1. Wnioskodawca prowadził (i dalej prowadzi) jednoosobową działalność gospodarczą w 2021 r., w ramach której świadczy usługi zwolnione z podatku od towarów i usług. Przez cały 2021 r. Wnioskodawca stosował formę opodatkowania - podatek liniowy (i dalej ją stosuje).
 2. 31 grudnia 2021 r. Wnioskodawca wpłacił dodatkowo kwotę X złotych na swoje indywidualne konto ZUS z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Spowodowało to powstanie nadpłaty z tytułu należnych składek w ZUS.
 3. Wpłacając zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2021 r., Wnioskodawca nie odliczył od podatku nadpłaconej kwoty z przelewu do ZUS z 31 grudnia 2021 r. z tytułu składek zdrowotnych oraz nie odjął od podstawy opodatkowania nadpłaconych składek społecznych.
 4. Wnioskodawca nie dokonywał jeszcze korekty 2021 r. w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych (czeka na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, czy będzie mógł dokonać odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej, a także odliczenia od podstawy opodatkowania składek społecznych w zeznaniu rocznym za rok podatkowy 2021, w związku z nadpłatą).
 5. Wnioskodawca zamierza uwzględnić w korekcie rozliczenia za 2021 r. kwotę nadpłaty w zakresie składek społecznych tylko w tej części, która nie została rozliczona w 2022 r. (nie całość, lecz kwotę składek społecznych z nadpłaty, która nie pomniejszyła podstawy opodatkowania w 2022 r.).
 6. Wnioskodawca zamierza rozliczyć w korekcie 2021 r. całą nadpłaconą składkę zdrowotną, tzn. całość odliczyć od podatku, z uwagi na zapłatę tej składki w 2021 r., kiedy istniała jeszcze taka możliwość – kwota ta bowiem nie była odliczana od podatku w 2022 r., kiedy przepisy podatkowe w tym zakresie uległy zmianie.
 7. Wnioskodawca nie występował i nie będzie występował o zwrot składek ZUS, ponieważ rozlicza bieżące należne kwoty z nadpłatą z grudnia 2021 r.
 8. Wnioskodawca natomiast chce złożyć korektę podatkową 2021 r. i uwzględnić w tej korekcie nieodliczone w 2022 r. składki społeczne – a nadpłacone w grudniu 2021 r. oraz odliczyć całość składki zdrowotnej nadpłaconej w przelewie z grudnia 2021 r. kierując się metodą kasową i obowiązującymi na ten czas przepisami.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Pytania Wnioskodawcy:

Wnioskodawca wystosował dwa pytania do Dyrektora KIS:

 1. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego za 2021 r. oraz do pomniejszenia dochodu o składki społeczne, w związku z dokonaniem nadpłaty wskazanych składek ZUS  31 grudnia 2021 r.?
 2. W jaki sposób Wnioskodawca może dokonać rozliczenia nadpłaty składek ZUS wpłaconych 31 grudnia 2021 r. w korekcie zeznania rocznego za rok podatkowy 2021?

Uzasadnienie Wnioskodawcy:

Ad 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podatku dochodowego za 2021 r. kwoty 7,75% z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., w przypadku podatnika rozliczającego się w 2022 r. na zasadach podatku liniowego, a które opłacił jeszcze w grudniu 2021 r. na poczet składek za 2022 r.

Prawidłowym będzie odliczenie od dochodu z działalności gospodarczej za 2021 r. zapłaconych jeszcze w grudniu 2021 r. składek na ubezpieczenie społeczne za siebie samego do ZUS za 2022 r., w wymiarze nieodliczonym od podstawy opodatkowania na bieżąco w 2022 r.

Ad 2. ZUS jest zobowiązany rozdzielać dokonaną przez płatnika składek wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata Wnioskodawcy zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo. W pozostałej części jedynie ta kwota składek społecznych, która nie pomniejszyła podstawy opodatkowania w 2022 r. może zostać odliczona od dochodu w 2021 r.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Wnioskodawca może również odliczyć od podatku dochodowego składkę zdrowotną z nadpłaty dotyczącej przelewu z 31 grudnia 2021 r. w wysokości, jakiej Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozdzielił dokonaną przez płatnika składek wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

Dyrektor KIS uznał stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • odliczenia od dochodu z działalności gospodarczej w 2022 r. nadpłaconych składek społecznych na podstawie wpłaty z 31 grudnia 2021 r. - za nieprawidłowe,
 •  w pozostałym zakresie - za prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym.

Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym za 2021 r. Jednocześnie kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą może zmniejszyć podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Składka musi być opłacona w danym roku podatkowym i właściwie udokumentowana. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za prawidłowe.

Szukasz usług księgowych związanych z artykułem? Prześlij zapytanie ekspertom

Nie jest możliwe, aby składki społeczne opłacone za 2022 r. na podstawie faktycznej wpłaty z 31 grudnia 2021 r. mogły pomniejszyć dochód Wnioskodawcy w 2022 r., ponieważ liczy się data wpłaty, a nie to, za jaki okres składki społeczne były płacone, o ile wpłaty te były zgodne z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu za 2021 r. całość zapłaconych za 2022 r. składek społecznych. Odliczenia dokona poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2021 r. z uwzględnieniem podziału dokonanego przez ZUS na poszczególne fundusze. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za nieprawidłowe.

 • Link do interpretacji: https://eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 01.01.2022 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Eksperci artykułu: