Ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Interpretacja podatkowa

Dla firm: Ukryte zyski lub wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Interpretacja podatkowa

 • 0.0 / 5
 • 0

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego:

 1. Wnioskodawca jest sp. z o.o. z siedzibą na terytorium RP, a wspólnikami spółki są wyłącznie osoby fizyczne. W 2022 r. spółka wybrała opodatkowanie tzw. ryczałtem od dochodów spółek.
 2. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, a w szczególności kompleksowa opieka lekarska w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii oraz fizjoterapeutyczna, prowadzenie specjalistycznego ośrodka chirurgii i sprzedaż wyrobów ortopedycznych.
 3. Część wspólników współposiada nieruchomość zabudowaną wielokondygnacyjnym budynkiem, którą odpłatnie udostępniają spółce. Nieruchomość nigdy nie stanowiła własności spółki. Wspólnicy nabyli nieruchomość jeszcze przed wybraniem przez spółkę opodatkowania estońskim CIT.
 4. Obecnie na terenie nieruchomości prowadzone są prace związane z przebudową budynku i zagospodarowaniem terenu dla potrzeb działalności medycznej. Po zakończeniu prac modernizacyjnych nieruchomość ma posiadać infrastrukturę niezbędną do pełnienia funkcji placówki medycznej.
 5. Wspólnik posiadający uprawnienia lekarskie, w ramach prowadzonej JDG świadczy na rzecz spółki usługi medyczne. Docelowymi odbiorcami usług wspólnika są pacjenci spółki. Za świadczone usługi wspólnik otrzymuje od spółki wynagrodzenie. Nabycie usług przez spółkę jest niezbędne dla jego funkcjonowania i nie jest powiązane ze sprawami wewnętrznymi.
 6. Zarząd spółki odbywa wewnętrzne robocze spotkania w gronie członków zarządu, a także odbywa spotkania z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami, np. dostawcami materiałów medycznych. W zależności od przedmiotu spotkań może w nich brać udział również kluczowy personel spółki.
 7. Członkowie zarządu lub kluczowy personel bierze udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, warsztatach lub branżowych targach. Uczestnicy biorą w nich udział w charakterze przedstawicieli spółki. Wydarzenia są ściśle związane z usługami świadczonymi przez spółkę i mają na celu przedstawienie sposobu wykonywania specjalistycznych usług medycznych świadczonych lub pozyskanie wiedzy na temat dalszego poprawienia jakości wskazanych usług.

Pytania:

 1. Czy płatności z tytułu korzystania z nieruchomości będą dla spółki tzw. ukrytymi zyskami lub wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą?
 2. Czy wynagrodzenie za opisane usługi świadczone przez wspólnika będzie dla spółki tzw. ukrytym zyskiem lub wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą?
 3. Czy wydatki na spotkania biznesowe oraz wydarzenia branżowe będą dla spółki tzw. ukrytymi zyskami lub wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą?

Stanowisko i uzasadnienie wnioskodawcy:

Ad 1 Zdaniem spółki płatności z tytułu korzystania z nieruchomości nie będą tzw. ukrytymi zyskami, ani wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą. Nieruchomość z perspektywy biznesowej jest kluczowa dla spółki, a korzystanie z niej wynika z realnych potrzeb biznesowych i nie jest podyktowane powiązaniami ze wspólnikami. W przypadku, gdyby spółka nie miała dostępu do nieruchomości i nie miała możliwości jej dostosowania do swoich potrzeb, powstałaby konieczność najmu lub dzierżawy innego budynku spełniającego wstępne kryteria niezbędne do świadczenia usług medycznych.

Ad 2 Zdaniem spółki wynagrodzenie za opisane usługi świadczone przez wspólnika nie będzie tzw. ukrytym zyskiem, ani wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Nabycie usług przez spółkę jest niezbędne dla jej funkcjonowania. W przypadku, gdyby spółka ich nie nabywała, powstałaby konieczność zawarcia analogicznej umowy z innymi specjalistami, świadczącymi usługi medyczne.

Ad 3 Zdaniem spółki wydatki na spotkania biznesowe oraz wydarzenia branżowe nie będą tzw. ukrytymi zyskami, ani wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą. Udział członków zarządu oraz kluczowego personelu w wydarzeniach branżowych jest niezbędny do rozwoju biznesowego, pozwala nawiązać strategiczne kontakty oraz poszerzać wiedzę pracowników, polepszając tym samym jakość świadczonych usług. Odbywanie spotkań biznesowych jest nieodłącznym elementem procesu zarządzania spółki. W trakcie spotkań omawiane są m.in. plany strategiczne i warunki współpracy z przyszłymi lub obecnymi kontrahentami.

Odpowiedź DKIS:

Stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Uzasadnienie decyzji:

Ad 1 Podstawowym przedmiotem działalności wspólników jest działalność w zakresie wynajmu nieruchomości, którzy wynajmują nieruchomości na rzecz podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych. Uznać należy, że w analizowanej sytuacji nie powstanie ukryty zysk, bowiem nieruchomość jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej spółki i konieczność korzystania z niej wynika z faktycznych potrzeb. Ponadto odpłatność jest ustalona na warunkach rynkowych, a powiązania stron nie mają wpływu na warunki zawartej umowy.

Ad 2 Wspólnik świadczył usługi medyczne w takim samym zakresie i na podobnych warunkach od początku istnienia spółki i na długo przed wyborem przez spółkę estońskiego CIT. Wynagrodzenie za te usługi zostało ustalone na warunkach rynkowych. Powiązania stron umowy o usługi medyczne zawartej ze wspólnikiem nie miały wpływu na warunki jej zawarcie. Spółka nabywa takie usługi również od innych podmiotów niepowiązanych.

Ad 3 Członkowie personelu spółki jako jej przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach biznesowych oraz wydarzeniach branżowych organizowanych w podobnym zakresie, również przed wybraniem przez Wnioskodawcę opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Ponadto skoro koszty te są związane z uczestnictwem w spotkaniach i wydarzeniach wykonywanych w ramach obowiązków służbowych, to wówczas wydatki takie nie stanowią ukrytych zysków, ani wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


Opracował: Maksym Popow

 • Link do interpretacji: eureka.mf.gov.pl
 • Data wydania interpretacji: 12.07.2023 r.
 • Interpretacja została wydana w oparciu o konkretne zdarzenie podatkowe. Każde zdarzenie wymaga oddzielnej interpretacji / konsultacji z doradcą podatkowym

Biura obsługujące: